Lov om finansiel virksomhed § 20 og § 21, stk. 1 om anmeldelse af det tekniske grundlag, herunder at grundlaget skal være betryggende og rimelig, samt bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 7

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 22. august 2007. Erhvervsankenævnets kendelse af 9. januar 2009.

Sagsfremstilling


I en pensionskasse, der hovedsageligt optager lønmodtagere, som er forpligtet til medlemskab via deres arbejdsmarkedsoverenskomst, har nytegningsgrundlaget gennem tiderne været følgende, hvorved bemærkes, at nytegningsgrundlaget for medlemmer optaget indtil 1/1 år xxxx har været højere end for medlemmer optaget efter år zzzz:

Indtil 1/1 xxxx  1/1 xxxx - yyyy  Fra zzzz 
 Garanteret
r1 %-grundlag
 Betinget garanteret
r2 %-grundlag
 Betinget garanteret
r3 %-grundlag

Ved den betingede garanti forstås, at pensionstilsagnet kan nedsættes, hvis der er lovmæssige indgreb, eller bestyrelsen baseret på aktuarens indstilling skønner, at et eller flere af grundlagets elementer ikke indeholder en tilstrækkelig sikkerhed.

Medlemmer optaget i kasserne på de betingede garanterede grundlag får forhøjet deres pensionstilsagn ved bonustildeling og bidragsstigninger på nytegningsgrundlaget (r3 %-grundlag).

Medlemmer optaget i kasserne på det garanterede grundlag (r1 %) har ved overgangen til betinget garanteret grundlag fået beregnet to typer pensionstilsagn:

  1. På baggrund af det aftalte bidrag ved overgangen beregnes et tilsagn på det garanterede grundlag. Beregningen af dette tilsagn forudsætter fortsat indbetaling af det oprindeligt aftalte bidrag.
  2. Samtidig beregnes et pensionstilsagn på nytegningsgrundlaget for hele opsparingen og det oprindelig aftalte bidrag samt bidragsforhøjelser.

For medlemmer på de garanterede grundlag er både tildelt bonus, ordinære bidragsstigninger samt ekstraordinære indskud blevet anvendt til at øge hensættelserne, uden at pensionstilsagnene er forhøjet. Efterfølgende bonus og bidragsstigninger vil først resultere i en forhøjelse af tilsagnet, når hensættelsens størrelse svarer til den beregnet på nytegningsgrundlaget. Indtil hensættelsen har nået den nødvendige størrelse, er medlemmerne derfor kun garanteret det oprindelige pensionstilsagn, dvs. tilsagnets størrelse ved tidspunktet for overgangen til betinget garanteret grundlag, uanset medlemmernes bidragsstigninger og ekstraordinære indskud.

Af pensionsregulativet fremgår det, at pensionskassens ydelser består af alderspension, alderssum, invalidesum, børnepension m.v. Ydelserne er baseret på pensionsbidrag og indskud samt på bonustilskrivninger. Pensionsregulativet angiver, at beregningsgrundlaget fastsættes af pensionskassens aktuar i samråd med bestyrelsen og anmeldes til Finanstilsynet, og at medlemmer af pensionskassen får andel i kassens overskud i form af bonus ifølge det til Finanstilsynet anmeldte bonusregulativ for kassen.

I bonusregulativet angives, at bonusbeløb anvendes som nettoindskud til ydelser af samme art, som medlemmet har ret til efter pensionsregulativet.

I beregningsgrundlaget fremgår det imidlertid, at bonus kun medfører garanterede ydelser svarende til nytegningsgrundlaget, som er det betingede garanterede r3 %-grundlag. Hverken pensionsregulativ eller det tekniske grundlag angiver eksplicit muligheden for at styrke hensættelserne. Medlemmerne er dog blevet informeret i den årlige pensionsoversigt om, at bonus anvendes til at styrke hensættelserne.

Om bidragsstigninger fremgår det af pensionsregulativet, at ekstraordinære bidrag og øvrige indskud maksimalt kan bringe pensionen op på en af bestyrelsen fastsat grænse. Det fremgår i øvrigt ikke af pensionsregulativerne, hvordan bidragsstigninger skal anvendes. I det tekniske grundlag er angivet, at bidragsstigninger kun medfører garanterede ydelser svarende til nytegningsgrundlaget.

Retligt grundlag


Ifølge § 20 i lov om finansiel virksomhed skal tværgående pensionskasser anmelde det tekniske grundlag mv. til Finanstilsynet. Herunder hører reglerne for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne jf. § 20, stk. 1, nr. 3.

Det er et krav i lov om finansiel virksomhed § 21, stk. 2, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af realiseret resultat, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, er præcise og klare.

Ifølge § 21, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal grundlaget endvidere være betryggende og rimelig over for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Det anmeldte grundlag skal være i overensstemmelse med det, der er aftalt med kunderne.

Efter lov om finansiel virksomhed § 21, stk. 6, skal Finanstilsynet påbyde livsforsikringsselskabet at foretage de fornødne ændringer i henhold til § 20 anmeldte forhold, såfremt tilsynet finder, at kravene i stk. 1-4 eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke er opfyldt.

Afgørelse/BegrundelseBonusanvendelse
Finanstilsynet fandt – efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd – at pensionskassens tekniske grundlag for beregning og fordeling af bonus var uklar. Af bonusregulativet for pensionskassen fremgik, at bonusbeløb anvendes som nettoindskud til ydelser af samme art, som medlemmet har ret til efter pensionsregulativet. Begrebet "nettoindskud" måtte umiddelbart forstås således, at tildelt bonus ikke kan anvendes til at styrke hensættelser. Det fremgik derimod af den årlige pensionsoversigt til medlemmerne, at bonus kan bruges til at styrke garantien, og at det vil være hovedreglen for medlemmer med en rente på r1 %.  I bonusregulativet og det tekniske grundlag var behandlingen af bonus uklar, fordi det ikke klart fremgik af bonusregulativet, at bonus kan anvendes til styrkelse af hensættelserne. Det tekniske grundlag skulle derfor præciseres.

Finanstilsynet påbød pensionskassen, at for medlemmer optaget før overgangen til betinget garanteret grundlag skulle pensionskassen indsende en ny anmeldelse af det tekniske grundlag, jf. lov om finansiel virksomhed § 21, stk. 6. I det nye tekniske grundlag skulle beregning og fordeling af bonus tydeligt fremgå.

Ordinære og ekstraordinære bidrag og bidragsstigninger
Finanstilsynet fandt, at det tekniske grundlag for så vidt angår ordinære og ekstraordinære bidragsstigninger samt indskud for medlemmer optaget før overgangen til betinget garanteret grundlag ikke var rimeligt, jf. lov om finansiel virksomhed § 21, stk.1.

Pensionskassens tekniske grundlag indebærer, at medlemmer optaget før overgangen til det betingede garanterede grundlag reelt for deres ordinære og ekstraordinære bidragsstigninger samt indskud får en ydelse på nul kroner.

Tilsynet har tidligere i afgørelse af 26. marts 2004 har fastslået, at hvis der i aftalegrundlaget er en bestemmelse, hvorefter bonus anvendes til opskrivning af forsikringsydelserne, så er livsforsikringsvirksomheden – medmindre andet er aftalt – ved bonustilskrivningen forpligtet til at opskrive forsikringsydelserne på mindst samme vilkår, som livsforsikringsvirksomheden anvender ved nytegning af lignende forsikringer. Bonus, som tilskrives på dårligere vilkår end nytegningsgrundlaget, vil være i strid med ligebehandlingsprincippet, der er en del af rimelighedsprincippet i lov om finansiel virksomhed § 21.

Finanstilsynet fandt, at uden helt udtrykkelig angivelse af det modsatte, er det både udgangspunktet i branchen og for en almindelig forventning, at hvis man frivilligt foretager et ekstraordinært indskud, fører dette til en bedre pension, end hvis man ikke foretager et indskud.

Tilsynet påbød derfor pensionskassen at bringe grundlaget i overensstemmelse med § 21, stk. 1, og foretage en ny anmeldelse heraf, samt indsende en separat redegørelse for, hvordan kassen ville sikre, at behandlingen af allerede foretagne ordinære og ekstraordinære bidragsstigninger samt indskud fra medlemmer optaget før overgangen til betinget garanteret grundlag blev bragt i overensstemmelse med kravet om rimelighed i § 21, stk. 1.

Information
Derudover påbød Finanstilsynet pensionskassen at sørge for, at det informationsmateriale, som fremover gives til medlemmer optaget før overgangen til betinget garanteret grundlag i forbindelse med indbetaling af ekstraordinære bidrag eller indskud, er klart og præcist.

Den givne information ved et ekstraordinært indskud var ikke tilstrækkelig klar og præcis til, at et medlem reelt kunne forstå konsekvenserne af en frivillig indbetaling. Det fremgik således ikke, at ekstraordinære indskud for medlemmer på garanteret grundlag i modsætning til medlemmer på betinget garanteret grundlag anvendes til at styrke hensættelserne. Det fremgik kun, at den garanterede del af dækningerne falder. Tilsynet fandt, at informationsmaterialet ikke var i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006 om information om livsforsikringsaftaler § 7, hvorefter information skal være formuleret klart og præcist.

Klage fra medlemmernez
Endelig fik pensionskassen i medfør af lov om finansiel virksomhed § 347, stk. 1, påbud om at orientere Finanstilsynet, hvis et eller flere medlemmer klager til Ankenævnet for Forsikring eller domstolene som følge af denne afgørelse, hvor denne orientering skal ske i takt med eventuelle klagers opståen.

Ervhervsankenævnets kendelse


Pensionskassen indbragte Finanstilsynets afgørelse for Erhvervsankenævnet. Ankenævnet ændrede Finanstilsynets afgørelse på følgende punkter:

  1. Påbuddet om at bringe det tekniske grundlag i overensstemmelse med § 21, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed for så vidt angår ordinære og ekstraordinære bidragsstigninger samt indskud skulle ikke have tilbagevirkende kraft, men alene gælde for fremtiden.
  2. Som følge af punkt1 blev påbuddet om at indsende en separat redegørelse for, at behandlingen af allerede foretagne ordinære og ekstraordinære bidragsstigninger samt indskud fra medlemmer optaget før overgangen til betinget garanteret grundlag blev bragt i overensstemmelse med kravet om rimelighed i § 21, stk. 1, ophævet.


Erhvervsankenævnet stadfæstede med disse ændringer Finanstilsynets afgørelse.

Senest opdateret 21-02-2011