Lov om finansiel virksomhed § 162, stk. 1 - Investering i indekseret obligation baseret på en kurv af udvalgte aktiver

24-07-2003

Finanstilsynets vejledende vurdering af 14. marts 2007 af, hvorvidt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser kan medregne en indekseret obligation baseret på en kurv af udvalgte aktiver blandt de aktiver, der kan dække de forsikringsmæssige hensættelser.

 

Sagsfremstilling

Et revisionsselskab har på vegne af en investeringsbank spurgt om en indekseret obligation baseret på en kurv af udvalgte aktiver kan medregnes blandt de aktiver, der kan dække de forsikringsmæssige hensættelser.

Det fremgik af henvendelsen, at obligationen udstedes til kurs 100 og indløses på en forud fastsat dato til en indløsningskurs, der afhænger af værdiudviklingen på de udvalgte aktiver. Investor vil højst kunne tabe et beløb svarende til obligationens anskaffelsessum. Investor vil kunne give investeringsråd og dermed få indflydelse på sammensætningen af de underliggende aktiver.

Retligt grundlag

Artikel 23, stk. 1, i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring indeholder en udtømmende opremsning af aktivkategorier, som kan dække de forsikringsmæssige hensættelser. Følgende fremgår af artikel 23, stk. 1:

"Hjemlandet kan kun tillade, at forsikringsselskaber tilvejebringer dækning for deres forsikringsmæssige hensættelser ved hjælp af følgende kategorier af aktiver: (Herefter opremser artiklen de tilladte aktiver)."

Artikel 23 er implementeret i § 162, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (FiL), hvoraf det fremgår:

"Følgende aktivtyper kan indgå blandt aktiverne omfattet af § 159, stk. 1: (Herefter opremser stk. 1 de tilladte aktiver)."

Virksomhedsrådet har den 7. november 2005 afgjort, at en obligation baseret på et råvareprisindeks kan indgå blandt de aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser, idet en obligation er et aktiv, som indgår på listen i § 162, stk. 1 i FiL over aktiver, der kan dække de forsikringsmæssige hensættelser. Hverken direktivet eller FiL fastsætter regler for, hvordan obligationer forrentes.

Finanstilsynets vurdering

Da obligationer er et aktiv, der indgår på listen i § 162, stk. 1, i FiL, er det tilsynets vejledende vurdering, at den beskrevne indekserede obligation baseret på en kurv af udvalgte aktiver kan indgå blandt de aktiver, der kan dække de forsikringsmæssige hensættelser.

Denne vurdering er parallel til Virksomhedsrådets afgørelse af 7. november 2005 for så vidt angår en obligation baseret på et råvareprisindeks.

Finanstilsynets vurdering er tilsvarende i relation til ATP og LD. De to virksomheder er ikke omfattet af FiL, men lovene for henholdsvis ATP og LD indeholder tilsvarende investeringsregler.

Investering i den indekserede obligation kan kun foretages i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af reglerne i FiL.

FiL §§ 159-166 fastsætter de kvantitative begrænsninger, der gælder den del af aktiverne, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser. Aktiverne til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser skal i overensstemmelse hermed være udvalgt således, at de med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres.

FiL § 158 fastsætter kvalitative begrænsninger, der gælder for samtlige investeringer i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, herunder for investeringer, der modsvares af egenkapitalen. Midlerne skal i overensstemmelse hermed investeres på en hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for at selskaberne kan opfylde sine forpligtelser. Bestemmelsen fastsætter med andre ord, at der skal være et grundlæggende sikkerhedshensyn ved udformningen af investeringsbeslutningerne i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, og at det ved fastsættelsen af sikkerhedshensynet er forsikringstagerne, der skal være i centrum.

Inden for rammerne af § 158 er det bestyrelsens ansvar, at midlerne placeres med betryggende sikkerhed for, at selskabet kan opfylde sine forpligtelser især over for de forsikrede. Af Finanstilsynets vejledning udstedt i medfør af § 71 i FiL fremgår, at bestyrelsen skal fastsætte konkrete grænser for direktionens adgang til at placere midler i investeringsaktiver og afledte finansielle instrumenter. I bestyrelsens retningslinjer til direktionen skal der fastsættes principper for måling af risici i henhold til de fastsatte grænser, herunder om nogle forretninger - f.eks. med afledte finansielle instrumenter - skal medtages efter strengere principper end §§ 160 og 164 i FiL. Bestyrelsen skal også fastsætte principper for mål og sammenligningsgrundlag til brug for vurdering af afkast.

Den indekserede obligation vil endvidere skulle medtages i de af Finanstilsynet fastlagte stress tests, der belyser samspillet mellem kapitalgrundlaget og markedsrisiciene på aktiver og forpligtelser (trafiklys). I trafiklysene ændres kravet til kapitalgrundlaget i takt med at markedsrisiciene ændres i selskabet. Med trafiklysene kvantificeres de kvalitative begrænsninger, der følger af investeringsreglerne.

 

Senest opdateret 03-04-2007