Lov om banker og sparekasser m.v. § 42a og puljepensionsbekendtgørelsens § 10, stk. 5, 3. pkt. - Vedrørende det maksimale årlige indskud efter lov om beskatning af pensionsordninger m.v

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt om fortolkningen af bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer m.v. § 10, stk. 5, 3. pkt., der bestemmer, at et beløb, svarende til det efter lov om beskatning af pensionsordninger m.v. tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning, altid kan anbringes i værdipapirer omfattet af bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 3, 5 og 6. Bestemmelsen vedrører kun midler i særskilte depoter.

Afgørelse/begrundelse:

Der kan altid anbringes et beløb svarende til det efter lov om beskatning af pensionsordninger m.v. tilladte årlige indskud i værdipapirer udstedt af samme emittent, uanset hvornår beløbet er indbetalt.

Beløbet er for 2003 på 38.900 kr. Det vil sige, at en pensionsopsparer, der i 2003 opretter et særskilt pensionsdepot, kan anvende 38.900 kr. på eksempelvis aktier (jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 6) udstedt af samme emittent.

Ligeledes vil en pensionsopsparer, der har oprettet et særskilt pensionsdepot i f.eks. 2001, kunne anvende 38.900 kr. i 2003 på værdipapirer udstedt af samme emittent, uanset at værdien af de pågældende værdipapirer vil overstige 20 pct. af de samlede midler i det særskilte depot (jf. bekendgørelsens § 10, stk. 5).

En pensionsopsparer vil endvidere årligt kunne forøge sin bestående beholdning udstedt af samme emittent, indtil det udgør det til enhver tid tilladte årlige indskud.

Det er dog ikke muligt i 2003 at anvende det maksimale indskud fra både 2001, 2002 og 2003 (dvs. 115.300 kr.) på værdipapirer udstedt af samme emittent. De 38.900 kr. i 2003 er således den maksimale grænse, hvis beløbet overstiger 20-procentsgrænsen.

 

 

Senest opdateret 20-12-2012