Afslag på at omdanne en specialforening til et kommanditselskab

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 2. december 2008.

 

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (LIS) § 84 indeholder ikke hjemmel til, at en specialforening kan omdanne sig til et kommanditselskab.

Afgørelse

Finanstilsynet kunne ikke tillade afvikling af en specialforening efter LIS § 84, ved at foreningen omdanner sig til et kommanditselskab.

Begrundelse

Det var Finanstilsynets vurdering, at Finanstilsynet ikke i LIS eller anden lovgivning har en hjemmel til at tillade, at en specialforening afvikler sig i henhold til LIS § 84 ved at omdanne sig til et kommanditselskab med eller uden universalsuccession.

Endvidere henviste Finanstilsynet til, at LIS ikke indeholder en hjemmel svarende til § 207 i lov om finansiel virksomhed om omdannelse af sparekasser og andelskasser til aktieselskaber og § 8 i lov nr. 1428 af 21. december 2005, der indeholdt hjemmel til omdannelse af innovationsforeninger til kommanditselskaber.

Sagsfremstilling

En specialforening søgte om tilladelse i henhold til LIS § 84 til at omdanne foreningen til et kommanditselskab på nærmere angivne vilkår samt ved iagttagelse af et princip om universalsuccession.

Subsidiært søgte specialforeningen om tilladelse uden iagttagelse af et princip om universalsuccession.

Finanstilsynet forelagde sagen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der udtalte, at det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at det selskabsretsligt ikke er muligt at omdanne en specialforening til et kommanditselskab, da der efter styrelsens vurdering ikke er lovhjemmel til en sådan omdannelse, således som der er for sparekassers og andelskassers omdannelse til aktieselskaber, og som der var lovhjemmel til at omdanne de tidligere innovationsforeninger til kommanditselskaber.

Endvidere udtalte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at en omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab foregår i samme juridiske person, der ikke ændrer CVR-nr. For at sikre universalsuccession ved omdannelse af f.eks. en sparekasse til et aktieselskab er det nødvendigt at anvende fusionsreglerne i aktieselskabsloven for at sikre kreditorerne, der skal tåle debitorskifte uden mulighed for indfrielse. Ved omdannelse af sparekassen til et aktieselskab er konsekvensen, at sparekassen ophører og dens CVR-nr. udgår.

Med mindre der er anden særskilt hjemmel i Finanstilsynets lovgivning, er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at specialforeningen kun kan ophøre i overensstemmelse med bestemmelserne i LIS ved likvidation eller på anden måde efter Finanstilsynets tilladelse, jf. §§ 83 og 84. Herefter kan nettoaktiverne anvendes til indskud i f.eks. et kommanditselskab. Specialforeningen vil i givet fald ophøre som juridisk person og foreningens CVR-nr. vil udgå. Nettoaktiverne i den ophørte forening kan indskydes i en anden bestående juridisk person eller en ny juridisk enhed uden universalsuccession.

Endelig oplyste Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Finanstilsynets telefoniske forespørgsel, at det efter styrelsens vurdering også kræver lovhjemmel at omdanne en forening til et kommanditselskab, selvom der ikke er tale om universalsuccession.

Senest opdateret 19-03-2009