Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 71 - af 3. maj 2000

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 3. maj 2000

Finanstilsynets skrivelse af 3. maj 2000 om krav om markedsføringstilladelse til et udenlandsk institut (NON-UCITS) det vil sige et investeringsinstitut, der ikke er omfattet af Rådets direktiv af 20. december 1985 85/611/EØF, hvis andele kun tilbydes eksisterende kunder i kategorien institutionelle investorer.

Sagsfremstilling:

En advokat for et udenlandsk investeringsinstitut havde fremsendt diverse materiale om instituttet og forespurgt, om instituttet skal have markedsføringstilladelse i henhold til § 71 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger (LIS), før andele i instituttet kan tilbydes udvalgte institutionelle investorer i Danmark.

Det fremgik af materialet, at et fondsmæglerselskab ønsker at tilbyde eksisterende kunder blandt danske institutionelle investorer andele i instituttet uden dog at gennemføre nogen egentlig markedsføringskampagne.

Instituttet er oprettet i et EU-land som et lukket investeringsinstitut med variabel kapital i henhold til hjemlandets lovgivning. Et sådant institut har ikke UCITS-status.

Organisatorisk er instituttet sammensat af en fond, et administrationsselskab, en "custodian" og en "depository bank".

Instituttet er godkendt og under tilsyn af hjemlandets myndigheder efter reglerne om investeringsinstitutter.

Ifølge prospektet er der tale om et lukket institut, hvilket betyder, at nye investorer skal godkendes af instituttets ledelse og i en eller anden udstrækning af de eksisterende deltagere. Instituttet er "open ended" det vil sige, at det har løbende emission og indløser andele og er kontoførende. Indløsning kan ske på den sidste handelsdag i en måned med mindst 15 dages forudgående varsel. Indre værdi opgøres kun på den sidste handelsdag i en måned. Instituttets omkostninger pålægges deltagerne efter en aftagende skala afhængig af størrelsen af deltagerens indskud.

For så vidt angår investeringspolitikken kan instituttet investere i obligationer (fortrinsvis virksomhedsobligationer), derivater, herunder OTC-instrumenter og foretage udlån.

 

Afgørelse:

Finanstilsynet meddelte, at hvorvidt der skal stilles krav om en dansk markedsføringstilladelse afhænger hovedsageligt af, om andele i fonden tilbydes en videre kreds eller offentligheden, jf. § 1 i lovbekendtgørelse nr. 298 af 11. maj 1999 af lov om investeringsforeninger og specialforeninger, og af, om instituttet skal karakteriseres som et investeringsinstitut, der er omfattet af loven, jf. § 71.

Finanstilsynet vurderede, at der er tale om henvendelse til en videre kreds, da fondsmæglerselskabet agter at markedsføre instituttet til sine kunder blandt danske institutionelle investorer.

Endvidere var det på grundlag af de ovenfor anførte oplysninger Finanstilsynets vurdering, at instituttet har så mange ligheder med en dansk investeringsforening eller specialforening, at Finanstilsynet skønnede, at lov om investeringsforeninger og specialforeninger skulle finde anvendelse således, at instituttet skal have en dansk markedsføringstilladelse efter § 71 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, før andele i instituttet lovligt kan markedsføres i Danmark.

Finanstilsynet meddelte derfor, at såfremt instituttet ønsker at ansøge om en markedsføringstilladelse, skal følgende dokumenter indsendes til tilsynet i autoriseret dansk oversættelse:

 

  • Erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndigheder om instituttets autorisation og tilsyn.
  • Vedtægter med alle senere ændringer.
  • Prospekt.
  • Det seneste årsregnskab med årsberetning og eventuel efterfølgende halvårlig formueopgørelse.
  • Andre dokumenter, som instituttet er forpligtiget til at offentliggøre i hjemlandet.

En dansk markedsføringsplan, som blandt andet skal indeholde oplysning om, hvilke foranstaltninger der fastsættes med henblik på at opfylde § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1054 af 17. december 1997.

Videre skal der indsendes:

Et tillæg til prospektet, som oplyser om beskatningsvilkår for danske investorer.

Herudover anmodede Finanstilsynet om et tilsagn fra instituttet om, at det uden unødigt ophold på dansk vil indsende dokumenter og oplysninger, som fonden er forpligtiget til at offentliggøre i hjemlandet samt ændringer i de forhold, som er anmeldt, og som danner grundlag for markedsføringstilladelsen, herunder også ændringer i instituttets depotselskab, administrationsselskab og revisorer og ændringer i administrationsselskabets og instituttets direktioner og bestyrelser til Finanstilsynet.

 

Senest opdateret 04-12-2012