Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 6, stk. 5

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 17. maj 2001.

En specialforening anmodede Finanstilsynet om godkendelse af en vedtægtsændring, som var blevet vedtaget på et bestyrelsesmøde i foreningen.

Vedtægtsændringerne medførte, at henvisningen til realrenteafgiftsloven i vedtægterne skulle erstattes af en henvisning til pensionsafkastbeskatningsloven.

I henhold til § 6, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger er godkendelse af specialforeninger betinget af, at Finanstilsynet ikke har bemærkninger til specialforeningens vedtægter, og at de i et eksemplar er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Denne bestemmelse finder dog kun anvendelse ved godkendelse af foreningen.

I henhold til lovens § 13, stk. 2, 2. led, kan ændring af vedtægterne for en specialforening, for så vidt angår stiftelse af nye afdelinger, ikke træde i kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet.

Denne bestemmelse finder kun anvendelse ved stiftelse af nye afdelinger.

Finanstilsynet meddelte derfor, at tilsynet ikke har hjemmel til at godkende vedtægtsændringer i specialforeninger, når der ikke er tale om oprettelse af en ny afdeling. Sådanne vedtægtsændringer skal sendes i to eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Endvidere meddelte Finanstilsynet, at tilsynet har drøftet fremgangsmåden ved registrering af vedtægtsændringer med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er aftalt, at specialforeningerne i fremsendelsesskrivelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal erklære, at ændringen ikke vedrører stiftelse eller ophør af foreningen eller afdelinger.

Endelig meddelte Finanstilsynet, at vedtægter i forbindelse med stiftelse og ophør af specialforeninger og afdelinger heraf fortsat skal sendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer i forbindelse med godkendelse af foreningen eller afdelingen m.v., og at Finanstilsynet i disse situationer vil videresende et eksemplar af de gennemgåede vedtægter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Foreningens vedtægter blev returneret, Finanstilsynet beholdt et eksemplar af vedtægterne til sagen og videresendte et eksemplar til Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen med henblik på registrering.

Det tilføjes for god ordens skyld, at det ovenfor anførte også gælder, når det er generalforsamlingen i en specialforening, der har vedtaget ændring af foreningens vedtægter.

Senest opdateret 04-12-2012