Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 10, stk 1, nr. 15

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 18. december 2000 om udstedelse af ex-kupon andele i Investeringsforeninger.

Sagsfremstilling:

En advokat anmodede i skrivelse af 7. november 2000 på vegne af to investeringsforeninger Finanstilsynet om at godkende, at en afdeling i hver investeringsforening ikke pr. ultimo 2000 udsteder nye investeringsbeviser uden kupon, således at nedennævnte vedtægtsændring, som påregnes at være gennemførlig på den ordinære generalforsamling i 2001, praktiseres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2001.

Det fremgik af skrivelsen, at det af vedtægterne for de to foreninger fremgår:

"I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i obligationer udstedt i et EU/EØS-land, ................ skal der i perioden fra primo januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes investeringsforeningsandele uden ret til udbytte"

Endvidere fremgik det, at det af vedtægterne fremgår:

"I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i obligationer udstedt i et EU/EØS-land, .............fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere foreningens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede foreningsandele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen."

Videre fremgik det, at de pågældende vedtægtsbestemmelser vedrørende udstedelse af investeringsforeningsandele uden kupon i tiden 1. januar til ordinær generalforsamling i dag, hvor der ikke længere skal tilbageholdes acontoudbytteskat på obligationsafdelinger, og hvor der er indført udlodning af dividende to gange årligt, er blevet overflødige, idet kursen på investeringsforeningsandele i de udloddende afdelinger løbende regulerer sig efter de forventede udlodninger og de fastlagte udlodningsterminer.

Videre fremgik det, at foreningerne på baggrund af ovennævnte, havde besluttet på den førstkommende ordinære generalforsamling i de to investeringsforeninger i 2001 at ændre vedtægterne så ordet "skal" ændres til "kan".

Endelig fremgik det, at foreningerne ønskede, at der for perioden 1. januar 2001 til den ordinære generalforsamling 2001 uanset vedtægternes ordlyd ved nyudstedelse af investeringsbeviser kun arbejdes med en type beviser, nemlig investeringsbeviser med kupon, hvorved det kan undgås for den samme afdeling at operere med to fondskoder.

Den 27. november 2000 kontaktede advokaten Finanstilsynet og anførte, at foreningerne primært var interesseret i at undgå at skulle udstede ex-kupon andele i perioden primo januar 2001 til den ordinære generalforsamling 2001, hvor ændringen af vedtægterne forventes at kunne blive vedtaget.

Afgørelse:

Finanstilsynet meddelte, at det var Finanstilsynets vurdering, at tilsynet ikke kunne godkende, at foreningerne undlader at udstede ex-kupon andele i perioden primo januar 2001 indtil den ordinære generalforsamling og på den efterfølgende generalforsamling får vedtaget de fornødne vedtægtsændringer, idet denne fremgangsmåde er i strid med de gældende vedtægter, hvorefter der skal udstedes andele uden ret til udbytte.

Endvidere meddelte Finanstilsynet, at tilsynet var indstillet på at godkende en ændring af den pågældende vedtægtsbestemmelse således at ordet "skal" ændres til "kan". Det skal i så fald tydeligt fremgå af foreningernes prospekter, at vedtægterne indeholder mulighed for at udstede ex-kupon andele i den omhandlede periode.

Endelig meddelte Finanstilsynet, at såfremt foreningerne fremover vælger at udstede ex-kupon andele i perioden primo januar indtil den ordinære generalforsamling, skal de fortsat overholde kravene om en selvstændig fondskode samt et selvstændigt prospekt for ex-kupon andelene.

Senest opdateret 03-12-2012