Investeringsservicedirektivet (ISD) - artikel 1 nr. 13 og artikel 16

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 24. september 1998.

       
Finanstilsynet er blevet spurgt, hvilke markeder der opfylder betingelserne for at være regulerede markeder i investeringsservicedirektivets forstand.

Finanstilsynet anmodede på denne baggrund EU-Repræsentationen om at oplyse, hvorvidt EFTA-landene har tiltrådt Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (ISD).

Tilsynet anmodede endvidere om at få oplyst, hvorvidt disse lande er omfattet af artikel 16 i ISD, som pålægger enhver medlemsstat at opstille en liste over de regulerede markeder, som den er hjemland for, og som overholder dens gældende regler. Listen udarbejdes med henblik på gensidig anerkendelse og gennemførelse af direktivet. Listen skal meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Endelig anmodedes oplyst, hvilke regulerede markeder der i EFTA-landene anses for at opfylde ISD, såfremt EFTA-landene ikke er omfattet af artikel 16 i ISD.

EU-repræsentationen oplyste, at artikel 16 i ISD er implementeret af EFTA-landende, og at listen over regulerede markeder offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende mindst én gang om året.

Finanstilsynet meddelte på denne baggrund, at for så vidt angår markeder placeret inden for EU eller EØS vil markeder indberettet til Kommissionen i henhold til artikel 16 i ISD være regulerede markeder.

For så vidt angår markeder placeret uden for ovennævnte områder, vil det bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden.

Senest opdateret 06-11-2003