Garantibekendtgørelsen § 11 - Om overskridelse af 1-års fristen i § 11, stk. 3 ved bortkommet ejerpantebrev

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 14. maj

Sagsfremstilling:

Et realkreditinstitut forespurgte Finanstilsynet, hvornår det i tilfælde, hvor et foranstående ejerpantebrev er bortkommet, og der er anlagt sag om mortifikation af ejerpantebrevet, er muligt at anvende en undtagelsesbestemmelse i garantibekendtgørelsens § 11, stk. 3.

Garantibekendtgørelsen fastsætter regler for de tilfælde, hvor anden sikkerhedsstillelse for realkreditlån midlertidigt kan erstatte pant i fast ejendom. Efter bekendtgørelsens § 11, stk. 1, skal et realkreditinstitut kræve et lån indfriet, hvis instituttet ikke har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger senest 1 år efter udbetaling af lånet. 1-års-fristen kan ifølge § 11, stk. 3, forlænges, hvis fristoverskridelsen hverken skyldes låntager eller realkreditinstituttet.

Mortifikation af ejerpantebreve sker som udgangspunkt efter indkaldelse af rettighedshavere og afholdelse af retsmøde tidligst 1 år herefter. 1-års-fristen kan ved rettens beslutning reduceres til 3 måneder, hvis pantets ejer stiller sikkerhed til fordel eventuelle rettighedshavere.

Realkreditinstituttet ønskede oplyst, om det var nødvendigt for anvendelse af § 11, stk. 3, at der stilles sikkerhed, således at 1-årsfristen inden afholdelse af retsmøde om mortifikation kan forkortes. Instituttet oplyste, at en mortifikationssag i modsat fald har en varighed på ca. 15-18 måneder.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet meddelte instituttet, at garantibekendtgørelsens § 11, stk. 3, kan finde anvendelse i forbindelse med mortifikationssager, hvor overskridelsen af 1-års-fristen hverken kan tilskrives låntager eller realkreditinstituttet. En betingelse herfor er, at mortifikationssagen anlægges så tidligt som muligt. Under hensyn til omkostningerne ved sikkerhedsstillelse i mortifikationssager fandt Finanstilsynet det ikke påkrævet, at pantets ejer over for retten begærer forkortet frist.

Finanstilsynet meddelte instituttet, at garantibekendtgørelsens § 11, stk. 3, kan finde anvendelse i forbindelse med mortifikationssager, hvor overskridelsen af 1-års-fristen hverken kan tilskrives låntager eller realkreditinstituttet. En betingelse herfor er, at mortifikationssagen anlægges så tidligt som muligt. Under hensyn til omkostningerne ved sikkerhedsstillelse i mortifikationssager fandt Finanstilsynet det ikke påkrævet, at pantets ejer over for retten begærer forkortet frist.

Senest opdateret 03-01-2013