Fortolkning af om en serie eller et kapitalcenters aktiver kan indgå som supplerende sikkerhed for udstedte særligt dækkede obligationer

24-07-2003

Finanstilsynet har vurderet, at alle en series aktiver som nævnt i § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, kan indgå i seriens opgørelse i henhold til § 33 d i LRR. Finanstilsynet har truffet afgørelsen d. 3. oktober 2007. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer § 33 d

 

Sagsfremstilling


Et realkreditinstitut har oplyst, at det ved konstatering af et behov for at stille supplerende sikkerhed, jf. LRR § 33 d, vil stille den fornødne sikkerhed bl.a. i form af kapitalcentrets (seriens) reservefondsmidler (fondsbeholdning). Sikkerheden vil blive stillet i form af de i lov om finansiel virksomhed § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7 anerkendte aktivtyper.

Lovgrundlag


Det følger af § 33 d i LRR, at hvis værdien af de aktiver, der ligger til sikkerhed for udstedelse af SDO eller SDRO obligationer, ikke længere mindst svarer til værdien af de udstedte obligationer eller ikke overholder lånegrænserne herfor, skal realkreditinstituttet straks stille supplerende sikkerhed til opfyldelse af kravet.

Den supplerende sikkerhed skal stilles i form af de aktivtyper, der er opregnet i § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår endvidere af § 33 a, stk. 2, og 33 b, stk. 2, i LRR, at realkreditinstitutters ydelse af lån finansieret med SDO og SDRO obligationer skal ske i særskilte serier med seriereservefond.

Afgørelse & begrundelse


Seriereservefonden er en passivpost, der på aktivsiden modsvares af aktiver erhvervet for seriereservefonden. I det omfang aktiverne er af en type, som er nævnt i § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, i lov om finansiel virksomhed, kan de indgå i opgørelsen af, om aktiverne i serien svarer til værdien af de af serien udstedte SDO eller SDRO obligationer, eller lånegrænserne er overholdt.

Finanstilsynet vurderede, at alle seriens aktiver som nævnt i § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, kan indgå i opgørelsen i henhold til § 33 d i LRR. Der ses således ikke at være noget til hinder for, at den supplerende sikkerhed kan udgøres af aktiver, der er erhvervet for seriereservefonden, når blot aktiverne er af en type som nævnt i § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7.

 

Senest opdateret 26-04-2011