Påbud - Københavns Andelskasse - Lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 20. november 2008

Afgørelse
Københavns Andelskasse har af Finanstilsynet fået påbud om at ophøre med en bestemt form for markedsføring, som Finanstilsynet finder, er i strid med § 43 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet blev ved en henvendelse fra en andelsboligforenings formand opmærksom på, at Københavns Andelskasses i sin markedsføring anvender udsagn om, at der ikke er risiko ved at indskyde penge i et pengeinstitut, da der nu er statsgaranti.  

Finanstilsynet vurderer, at på baggrund af formålet med garantiordningen og de betingelser, der er opstillet for at opnå denne ordning, er Københavns Andelskasses markedsføring ikke i overensstemmelse med redelig forretningsskik jf. § 43 i lov om finansiel virksomhed og påbyder derfor Københavns Andelskasse at ophøre med at markedsføre sig med henvisning til statsgarantiordningen. Der er ikke i afgørelsen taget stilling til det finansielle produkt.

Senest opdateret 23-02-2009