Lov om finansiel virksomhed § 5 og § 145 - Opgørelse af engagementet mellem et pengeinstitut og en gruppe af indbyrdes forbundne kunder

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2007 vedr. opgørelse af engagementet mellem et pengeinstitut og en gruppe af indbyrdes forbundne kunder.

 

Sagsfremstilling


Finanstilsynet har truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt der forelå et engagement i relation til § 5, stk. 1, nr. 16, i lov om finansiel virksomhed, og om engagement var omfattet af § 145.

Pengeinstituttet havde indkøbt obligationer til sin egenbeholdning udstedt af en række selskaber, der indgik i koncernforhold med hinanden og var ejet af samme moderselskab, med hvem pengeinstituttet også havde indgået engagement.

Obligationsserierne i datterselskaberne blev udstedt med sikkerhed i værdipapirer, herunder børsnoterede obligationer og finansielle instrumenter. Det var aftalt, at der ikke var personlig hæftelse for udstederen.

Ledelsen i datterselskaberne og moderselskabet var sammenfaldende.

Spørgsmålene var om, engagementet var indgået med obligationsudstederne eller udstederne af de underliggende aktiver, der lå til sikkerhed for obligationsudstedelsen, samt om der var samhørighed mellem moderselskabet og datterselskabet.

Afgørelse og begrundelse


Finanstilsynet meddelte, at den manglende hæftelse i vilkårene for obligationsudstedelsen alene havde betydning i forholdet mellem pengeinstituttet og de udstedende selskaber. Pengeinstituttet havde således som følge af den manglende hæftelse en forhøjet risiko. Derimod havde den manglende hæftelse ikke betydning for, om der forelå et engagement i relation til § 5, stk. 1, nr. 16, i lov om finansiel virksomhed, og dermed om engagementet var omfattet af § 145 i lov om finansiel virksomhed.

Da selskaberne indgik i en koncern var der tale om indbyrdes forbundne kunder, jf. § 145, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.


 

Senest opdateret 11-11-2008