Lov om finansiel virksomhed § 43 og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3 – Uretmæssig flytning af NemKonto – Sparekassen Kronjylland

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 15. april 2009

 

Sagsfremstilling

En privat kunde har efter overførslen af sin NemKonto fra Sparekassen Kronjylland til et nyt pengeinstitut oplevet, at sparekassen ændrede NemKontoen tilbage uden at kunden havde bedt om det. Sparekassen har overfor Finanstilsynet oplyst, at kundens NemKonto blev ændret fordi en medarbejder fejlagtigt vurderede, at ændringen af NemKontoen måtte være en fejl.

Afgørelse og begrundelse

Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, og af § 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder.

Finanstilsynet finder, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, at en NemKonto ændres uden kundens anmodning herom. En sådan ændring forudsætter kundens samtykke.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at Sparekassen Kronjylland har handlet i strid med god skik ved at foretage uanmodet ændringer af kundens NemKonto. Endvidere har sparekassen ikke i tilstrækkelig grad sikret sig, at dets medarbejdere overholdt instituttets forretningsgang vedrørende ændring af en kundes NemKonto. Finanstilsynet har derfor givet sparekassen en påtale.

Senest opdateret 21-04-2009