Lov om finansiel virksomhed § 343 a, stk. 2, nr. 4 - Lejlighedsvis investeringsrådgivning

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 8. februar 2008

  

Afgørelse


Den lejlighedsvise investeringsrådgivning, der ydes i forbindelse med revisionsmæssig virksomhed i en rådgivningsvirksomhed rettet mod en bestemt branche, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lov om finansiel virksomhed § 343 a, stk. 2, nr. 4. Virksomheder, der yder denne form for investeringsrådgivning, skal derfor ikke have tilladelse som investeringsrådgiver.

Sagsfremstilling


En rådgivningsvirksomheds regnskabskontorer udarbejder bl.a. årsrapporter og skatteregnskaber og tilbyder i den forbindelse lejlighedsvis investeringsrådgivning. 

Virksomheden ønskede oplyst, om denne del af dens virksomhed krævede tilladelse fra Finanstilsynet.

Vurdering og begrundelse


Ifølge § 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning jf. § 343 b, have tilladelse som investeringsrådgiver.

Kravet om tilladelse til at yde investeringsrådgivning finder dog ikke anvendelse jf. § 343 a, stk. 2, nr. 4, ved rådgivning, der kun ydes lejlighedsvis i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, hvis denne virksomhed er reguleret ved lov eller andre fagetiske bestemmelser, og disse bestemmelser ikke udelukker, at der ydes rådgivning.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at den investeringsrådgivning, der lejlighedsvist ydes i forbindelse med bl.a. revisionsvirksomhed, ikke kræver en tilladelse som investeringsrådgiver.

Finanstilsynet tilkendegav, at det i forbindelse med virksomhed af revisionsmæssig karakter er naturligt, at der ydes investeringsrådgivning bl.a., når der udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skaber et overblik over en virksomheds økonomiske situation, der typisk gør det nødvendigt, at virksomheden tager stilling til, hvorledes dens likviditet bør anbringes. Der er derfor en tæt og naturlig tilknytning mellem at udarbejde en årsrapport og at yde investeringsrådgivning.

Finanstilsynet fandt, at der kun foreligger lejlighedsvis investeringsrådgivning, hvis investeringsrådgivningen udøves som et accesorium i tilknytning til hovedaktiviteten. Derfor skal investeringsrådgivningen udgøre en mindre del af den samlede virksomhed af revisionsmæssig karakter, for at undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse. Den omhandlede virksomheds lejlighedsmæssige investeringsrådgivning udgjorde tidsmæssigt ca. 10 % af den samlede ydelse.

For at en virksomhed er omfattet af undtagelsen i § 343 a, stk. 2, nr. 4, er det endelig en betingelse, at den pågældende virksomhed er reguleret ved lov eller andre fagetiske bestemmelser, der ikke udelukker, at der ydes rådgivning.

Rådgivningsvirksomhedens medarbejdere var omfattet af et sæt fagetiske regler, der ikke udelukker, at der ydes rådgivning. Disse regler kræver endvidere, at medarbejderne er omfattet af en ansvarsforsikring.

På den baggrund vurderede Finanstilsynet, at den investeringsrådgivning, der ydes i forbindelse med den pågældende virksomheds revisionsmæssige virksomhed, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 343 a, stk. 2, nr. 4.

Senest opdateret 15-02-2008