Lov om finansiel virksomhed § 307, stk. 3 – Omdannelse af et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab til et almindeligt livsforsikringsaktieselskab

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. april 2007.

 

Sagsfremstilling


Et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab ønsker, at et almindeligt livsforsikringsaktieselskab skal overtage aktiemajoriteten i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskabs holdingselskab.

Det almindelige livsforsikringsaktieselskab kan kun overtage aktieposten i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskabs holdingselskabet, hvis det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab omdannes til et almindeligt livsforsikringsaktieselskab. Omdannelsen kræver Finanstilsynets godkendelse.

Retligt grundlag

Reguleringen af arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber fremgår af § 307 i lov om finansiel virksomhed. I den forbindelse fremhæves særligt stk. 3 og stk. 5.

§ 307, stk. 3 lyder:
"Afståelse af aktier i selskabet til andre end den i stk. 1, nr. 1, nævnte kreds eller ændring af selskabets vedtægter vedrørende de i stk. 1, nr. 3, og stk. 2 nævnte forhold kan ikke ske uden Finanstilsynets godkendelse."

§ 307, stk. 5 lyder:
"Overdrager selskabet sin forsikringsbestand, skal selskabet anvende den skattefrit opsparede del af egenkapitalen til fordel for de forsikrede. I tilfælde af overdragelse af en bestemt del af forsikringsbestanden er det alene den forholdsmæssige andel af den skattefrit opsparede del af egenkapitalen, der skal anvendes til fordel for de forsikrede."

Af bemærkningerne til stk. 3 fremgår det, at Finanstilsynets godkendelse alene kan gives, såfremt dette er til gavn for de forsikrede.

Det fremgår endvidere, at baggrunden for at kræve Finanstilsynets godkendelse er, at selskabet i modsat fald ville kunne skifte mellem en status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til et almindeligt livsforsikringsselskab afhængig af, hvad der var gunstigst - også skattemæssig - i en aktuel situation. Bemærkningerne til stk. 3 henviser endeligt til bemærkninger vedrørende stk. 5 om forsikringsbestandens overdragelse, hvilket betyder, at en afståelsessituation skal behandles på samme måde, som en bestandsoverdragelsessituation.

Af bemærkningerne til stk. 5 fremgår det, at anvendelsen af den skattefrit opsparede del af egenkapitalen til fordel for de forsikrede bl.a. kan ske ved, at den skattefrit opsparede del af egenkapitalen anvendes til en forøgelse af tilsagnene eller en øget bonusudjævningshensættelse.

Afgørelse/begrundelse

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd og SKAT truffet afgørelse om godkendelse af, at det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab omdannes til et almindeligt livsforsikringsaktieselskab. Godkendelsen er givet med følgende 2 betingelser: 

  • at den ubeskattede andel af egenkapitalen i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab omklassificeres til kollektive særlige bonushensættelser type B, der tildeles forsikringstagerne i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab fremadrettet efter en nærmere fastsat model,
  • at ejerne, dvs. forsikringstagernes faglige organisation og de relevante branchers organisation ved salg af aktiemajoriteten tilslutter sig omdannelsen.

Finanstilsynet har ved afgørelsen lagt vægt på det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab forretningsmæssige skøn, hvorefter en omdannelse på længere sigt vil være en fordel for kunderne. Selskaberne har anført følgende fordele:

  • Det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab vil omklassificere den ubeskattede egenkapital som særlige bonushensættelser.
  • Det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab har de senere år haft en vigende markedsandel og oplevet en skærpet konkurrence fra primært de kommercielle selskaber. Konsekvensen heraf har været stigende omkostninger og problemer med løbende at holde selskabets produkter og service konkurrencedygtige. Det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab vurderer derfor, at et samarbejde med det overtagende selskab på markeds- og produktsiden er et væsentlig kvalitativt løft for forsikringstagerne.
  • Risikoen for en uhensigtsmæssig udtynding af forsikringsbestanden minimeres.
  • Der etableres mulighed for forbedrede stordriftsfordele.

Modellen for særlige bonushensættelser betyder, at den ubeskattede egenkapital vil blive en kollektiv særlig bonushensættelse af type B. Særlige bonushensættelser af type B dækker tab og får forrentning på linie med egenkapitalen. Derudover indføres det i aftalerne, at kunderne løbende opbygger individuelle særlige bonushensættelser.

Finanstilsynet har derudover lagt vægt på, at ejerne, dvs. forsikringstagernes faglige organisation og de relevante branchers organisation finder, at omdannelsen vil lede til forbedret produktsortiment og service og dermed vil være til gavn for de forsikrede. Tilsynet forudsætter i den forbindelse, at forsikringstagernes faglige organisation og de relevante branchers organisation ved salg af aktiemajoriteten har tilsluttet sig omdannelsen.

Finanstilsynet har endeligt lagt vægt på SKAT's tilbagemelding.

SKAT lægger i deres vurdering til grund, at den skattefrit opsparede egenkapital på tidspunktet for genindtræden i skattepligt vil blive omdannet til særlige bonushensættelser og dermed tilfalde forsikringstagerne i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab. SKAT vurderer på det foreliggende grundlag, at formålet med vedtægtsændringen ikke skønnes at være, at ejerne kan opnå en udlodning af den skattefrit opsparede del af det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskabs egenkapital.

Senest opdateret 11-05-2007