Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Løkken Sparekasse

24-07-2003

Bestyrelsen for Løkken Sparekasse
Søndergade 3
Postboks 20
9480 Løkken

1. marts 2009

Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav


Sparekassen har i brev af 1. marts 2009 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse af fristen indtil 26. marts 2009 til at opfylde solvenskravet i § 124.

Det fremgår af ansøgningen, at sparekassen den 1. marts 2009 har indgået rammeaftale med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S, hvorefter aktiver og passiver, bortset fra basiskapitalen, indskydes i et nyt selskab som apportindskud.

Sparekassen har endvidere oplyst, at den ikke overholder lovens solvenskrav. Sparekassens revisor har tilsluttet sig denne oplysning.

På baggrund af den nævnte indberetning og tilsynets kendskab til sparekassens virksomhed og engagementssammensætning, er det Finanstilsynets opfattelse, at ledelsens og revisorernes vurdering af solvens ikke kan tilsidesættes.

Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, sparekassen en frist til torsdag den 26. marts 2009 kl. 16.00. Herved muliggøres det at gennemføre sparekassens repræsentantskabsmøde den 25. marts 2009. Det er herved forudsat, således som det er fastlagt i rammeaftalen, at sparekassen herefter anmoder om at få sin pengeinstitutlicens inddraget, jf. § 223 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra sparekassen.

Dette brev sendes i kopi til ekstern revision og Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S.

Peter Sylvest Larsen

vicedirektør

Karin Kjærgaard

inspektør

 

Senest opdateret 10-03-2009