Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Løkken Sparekasse

24-07-2003

Bestyrelsen for Løkken Sparekasse
Søndergade 3
9480 Løkken

23. februar 2009

Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav


Finanstilsynet meddelte i brev af 13. februar 2009 sparekassen en frist i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, til på ny at opfylde solvenskravet i § 124. Fristen blev givet til den 23. februar 2009 kl. 16.00.

Sparekassen har i brev af 23. februar 2009 meddelt, at sparekassen fortsat har løbende drøftelser med [udeladt], der er interesseret i at medvirke til at etablere en løsning i samarbejde med [udeladt].

Sparekassen har endvidere oplyst, tirsdag den 24. februar 2009 kommer [udeladt] hos sparekassens revisor, BDO ScanRevision, for der i datarum at gennemgå en række af sparekassens forhold.

Sparekassen anmoder derfor om, at den meddelte frist forlænges med et passende tidsrum, samt at der fortsat ikke sker offentliggørelse af Finanstilsynets afgørelse.

På baggrund af ovenstående skal Finanstilsynet under henvisning til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed herved meddele sparekassen en fornyet frist til mandag den 2. marts 2009 kl. 16.00 til på ny at opfylde solvenskravet.

Tilsynets afgørelse vil blive offentliggjort dog tidligst på tidspunktet for sparekassens offentliggørelse af en løsning eller på tidspunktet for udløbet af ovennævnte frist.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Dette brev sendes ligeledes i kopi til bankens revision og Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S.


Karin Kjærgaard


inspektør

Senest opdateret 10-03-2009