Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Løkken Sparekasse

24-07-2003

Bestyrelsen og direktionen for
Løkken Sparekasse
Søndergade 3
9480 Løkken

13. februar 2009

Frist til opfyldelse af solvenskrav


Finanstilsynet har i brev af 11. februar 2009 modtaget en meddelelse fra bestyrelsen i Løkken Sparekasse om, at sparekassen formentlig ikke overholder solvenskravet eller det individuelt opgjorte solvensbehov efter lov om finansiel virksomhed § 124. Meddelelsen er meddelt efter lov om finansiel virksomhed § 75.

Finanstilsynet har ligeledes modtaget en meddelelse fra sparekassens eksterne revision med tilsvarende indhold, jf. lov om finansiel virksomhed § 200.

Sparekassens rådgivere har den 13. februar 2009 fremsendt en statusorientering, hvoraf fremgår, at sparekassen får et underskud før skat på 207 til 217 mio. kr. for 2008 efter en gennemgang af sparekassens engagementer.

På baggrund heraf sparekassen beregnet sin solvensprocent til 7,95 pct. og solvenskravet i forhold til største engagement til 12,27 pct.

Sparekassen har den 13. februar 2009 tilsluttet sig rådgivernes oplysninger og anmoder om en frist på 14 dage til at retablere sparekassens egenkapital.

På baggrund af de nævnte indberetninger og tilsynets kendskab til sparekassens virksomhed og engagementssammensætning, er det Finanstilsynets opfattelse, at revisorernes og ledelsens vurdering af nedskrivningsbehov og solvens ikke kan tilsidesættes.

Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, sparekassen en frist til mandag den 23. februar 2009 kl. 16.00 til på ny at opfylde solvenskravet. Det bemærkes, at fristen gives under forudsætning af, at der ikke indtræffer begivenheder af ekstraordinær karakter. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt sparekassen anmoder herom, og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb er udsigt til en løsning.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om fi-nansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis sparekassen mener, at en offentliggørelse kan skade sparekassen. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra sparekassen.

I henhold til lov om finansiel stabilitet § 7, stk. 1 skal sparekassen over for afviklingsselskabet erklære, at sparekassen ønsker at overdrage sin virksomhed til en køber anvist af Afviklingsselskabet, hvis kapitalen ikke er retableret inden udløbet af den frist, som Finanstilsynet har fastsat. Sparekassen bedes fremsende den nævnte erklæring til Afviklingsselskabet snarest belejligt.

Dette brev sendes i kopi til ekstern revision og Afviklingsselskabet.


Flemming Nytoft Rasmussen


vicedirektør

Karin Kjærgaard


inspektør

Senest opdateret 10-03-2009