Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Roskilde Bank A/S

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 29. august 2008

Finanstilsynet har i brev af 24. august 2008 i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, meddelt Roskilde Bank A/S en frist til fredag den 29. august 2008 kl. 16.00 til at opfylde solvenskravet samt det solvensbehov, banken måtte fastsætte på baggrund af bankens reviderede halvårsrapport pr.30. juni 2008.

Roskilde Bank A/S har efterfølgende meddelt, at banken har indgået en aftale med Bankaktieselskabet af 24. august 2008 om overdragelse af bankens aktiver og alle passiver bortset fra ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Finanstilsynet har modtaget en kopi af aftalen.

Finanstilsynet har den 28. august 2008 modtaget brev fra bankens advokat, hvor tilsynet anmodes om at forlænge fristen indtil godkendelsen af overdragelsen af aktiver og passiver er godkendt.

Under hensyn til, at der med ovennævnte aftale er fundet en løsning på Roskilde Bank A/S' solvensmæssige problemer samt at Nationalbankens likviditetsfacilitet fortsat er i kraft, meddeler Finanstilsynet hermed, at fristen fastsat i brev af 24. august 2008 forlænges til tirsdag den 2. september 2008 kl. 16.00. Fristen kan forlænges.

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

   

Senest opdateret 29-08-2008