Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Sparekassen Spar Mors

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 28. oktober 2008

Frist til opfyldelse af solvenskrav
  
Bestyrelsen for Spar Mors har i mail af 23. oktober 2008 i medfør af § 75, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed meddelt, at sparekassen ikke opfylder solvensbehovet efter § 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Bestyrelsen har i meddelelsen oplyst, at solvensbehovet er opgjort til 16,7 pct., og at sparekassens solvensprocent er 16,1.

Finanstilsynet har foretaget en funktionsundersøgelse i sparekassen den 25. og 26. oktober 2008, hvor man har gennemgået 12 engagementer, der var større end 5 mio. kr. og 69 engagementer, der var mindre end 5 mio. kr.

Finanstilsynets kreditgennemgang udviste et nedskrivningsbehov på ca. 11,5 mio. kr., og et behov for kreditreservering til solvens på ca. 85 mio. kr.

Det er Finanstilsynets vurdering, at det af sparekassen opgjorte solvensbehov på 16,7 pct. ikke er tilstrækkeligt. Finanstilsynet fastsætter derfor et solvenskrav på 18,5 pct. i medfør af § 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har i fastlæggelsen af et højere solvenskrav taget udgangspunkt i sparekassens egen solvensbehovsopgørelse pr. 30. september 2008, og sammenholdt resultaterne med resultaterne fra Finanstilsynets egne modeller henholdsvis kreditreservations- og sandsynlighedsmodellen.

Finanstilsynet uddyber gerne overfor sparekassen den konkrete anvendelse af kreditreservations- og sandsynlighedsmodellen, og resultaterne man herved er nået frem til.

Finanstilsynet begrunder overordnet fastsættelsen af et højere solvenskrav med, at sparekassen har en høj andel af svage engagementer, og at sparekassens kreditstyring generelt fremstår som mangelfuld.

Finanstilsynet har i fastsættelsen af et højere solvenskrav desuden tillagt det vægt, at sparekassen siden Finanstilsynets sidste undersøgelse i oktober 2007 og frem til ultimo september 2008 har haft en udlånsvækst på 35 pct., og at væksten især kan tilskrives de store engagementer, der er steget betydeligt både i antal og volumen.

Endvidere har Finanstilsynet tillagt det vægt, at en væsentlig del af sparekassens udlån og sikkerheder, herunder særligt i forhold til de store engagementer, relaterer sig til ejendomsbranchen.

Finanstilsynet meddeler i henhold til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed sparekassen en frist til torsdag den 13. november 2008 kl. 18.00 til at opfylde det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 18,5 pct.

Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt sparekassen anmoder herom og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb er udsigt til en løsning.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle være forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354 a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen offentliggøres.

Dette brev er tillige sendt i kopi til ekstern revision.

Senest opdateret 31-10-2008