Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - EBH Bank A/S

24-07-2003

Bestyrelsen og direktionen for    
EBH Bank A/S
Østergade 11 - 13
9690 Fjerritslev  

23. januar 2009

Frist til opfyldelse af solvenskrav

Den 22. december 2008 har EBH Bank A/S oplyst, at det er bankens opfattelse, at kapitalkravene i § 124, i lov om finansiel virksomhed, ikke overholdes.

Banken oplyser endvidere, at EBH Bank A/S' bestyrelse på møde den 21. december 2008 har orienteret Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S om bankens solvens-forhold. 
Afviklingsselskabet har over for EBH Bank A/S' bestyrelse tilkendegivet, at Afviklingsselskabet vil tilføre EBH Bank A/S den fornødne kapital.

Den 19. januar 2009 meddelte Finanstilsynet under henvisning til § 225, stk.1, i lov om finansiel virksomhed, banken en frist til fredag den 23. januar 2009 til på ny at opfylde solvenskravet samt bankens solvensbehov.

Finanstilsynet har modtaget bankens brev dateret 21. januar 2009, hvor i det meddeles, at EBH Bank A/S afholder generalforsamling inden udgangen af denne måned.

Eneste dagsordenspunkt på generalforsamlingen vil være en forhøjelse af selskabets aktiekapital med det formål at banken på ny vil kunne opfylde solvenskravet. Kapitaludvidelsen forventes gennemført i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

På baggrund af ovenstående skal Finanstilsynet under henvisning til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed herved meddele banken en fornyet frist til mandag den 2. februar kl. 16.00 til på ny at opfylde solvenskravet samt bankens solvensbehov.

Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb er udsigt til en løsning.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. nr. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. 

Thomas Brenøe

kontorchef 


Helle Hjort Christensen

fuldmægtig

Senest opdateret 03-02-2009