Lov om finansiel virksomhed, § 225 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Gudme Raaschou Bank A/S

24-07-2003

Bestyrelsen og direktionen for
Gudme Raaschou Bank A/S
Tietgens Hus
Børsgade 4-8
1216 København K 

29. maj 2009

Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav

Gudme Raaschou Bank A/S har i brev af 27. maj 2009 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse indtil den 22. juni 2009 af fristen til at opfylde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af den nye ansøgning, at et salg til tredjemand af dele af banken forventes at være endeligt gennemført inden for dette tidsrum. Overdragelse af bankens øvrige aktiver og passiver bortset fra aktiekapitalen og den ansvarlige lånekapital til et datterselskab under Finansiel Stabilitet forventes også at være bragt i orden.

Banken har den 28. maj 2009 orienteret tilsynet om, at den har indgået aftale med Lån & Spar Bank om overdragelse af alle Gudme Raaschou Banks kapitalforvaltnings- og porteføljemanagement-aktiviteter samt en mindre ud- og indlånsportefølje. Aftalen har virkning fra den 1. juni 2009.
 
Tilsynet meddeler i henhold til § 225 i lov om finansiel virksomhed banken en frist til mandag den 22. juni 2009. Det er herved forudsat, således som det er fastlagt i rammeaftalen med Finansiel Stabilitet, at banken herefter anmoder om at få sin pengeinstitutlicens inddraget, jf. § 223 i lov om finansiel virksomhed.

Da denne afgørelse er truffet af tilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen offentliggøres. Tilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken. 

Dette brev er sendt i kopi til bankens revisor og Finansiel Stabilitet A/S.


Lis Hegelund Pedersen

specialkonsulent

Senest opdateret 03-06-2009