Lov om finansiel virksomhed § 225 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Gudme Raaschou Bank A/S

24-07-2003

Bestyrelse og direktion for
Gudme Raaschou Bank A/S
Tietgens Hus
Børsgade 4-8
1216 København K

20. april 2009

Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav

Gudme Raaschou Bank A/S har i brev af 20. april 2009 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse af fristen indtil 27. april 2009 til at opfylde solvenskravet, jf. § 124, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.
Det fremgår af ansøgningen, at banken den 16. april 2009 har indgået en rammeaftale med Finansiel Stabilitet A/S vedrørende overtagelse af Gudme Raaschou Bank A/S' aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og ansvarlig lånekapital.

Det fremgår videre, at banken snarest vil afholde generalforsamling med henblik på bl.a. at foretage det fornødne med hensyn til overholdelsen af lov om finansiel virksomheds solvensregler.

Finanstilsynet beder banken meddele omgående, hvornår generalforsamlingen afholdes.

Finanstilsynet meddeler, jf. § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, banken en frist til opfyldelse af solvenskravet til mandag den 27. april 2009 kl. 16. Det er herved forudsat, således som det er fastlagt i rammeaftalen med Finansiel Stabilitet A/S, at banken senest ved fristens udløb anmoder om at få sin pengeinstitutlicens inddraget, jf. § 223 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.

Dette brev sendes i kopi til bankens revisorer og Finansiel Stabilitet A/S.

Mikkel Holle

specialkonsulent

Senest opdateret 29-05-2009