Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Fionia Bank A/S

24-07-2003

Bestyrelsen og direktionen for
Fionia Bank A/S
Vestre Stationsve 7
5000 Odense C  

22. februar 2009

Frist til opfyldelse af solvenskrav

Finanstilsynet har i brev af 22. februar 2009 modtaget en meddelelse fra bestyrelsen og direktionen i Fionia Bank A/S om, at banken ikke overholder det individuelt opgjorte solvensbehov efter lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 4. Meddelelsen er meddelt efter lov om finansiel virksomhed § 75.

Finanstilsynet har ligeledes modtaget en meddelelse fra bankens eksterne revision med tilsvarende indhold, jf. lov om finansiel virksomhed § 200.

Bankens solvensprocent er pr. 31. december 2008 opgjort til 8,3 pct. og det individuelle solvensbehov til 11,5 pct.

Da banken ikke opfylder det individuelle solvensbehov, har banken den 22. februar 2009 anmodet Finanstilsynet om en frist indtil 15. april 2009 til at opfylde det individuelle solvensbehov.

Det fremgår af ansøgningen, at banken har indgået rammeaftale med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S, hvorefter aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital indskydes i et nyt selskab som apportindskud.

På baggrund af de nævnte indberetninger og tilsynets kendskab til bankens virksomhed og engagementssammensætning, er det Finanstilsynets opfattelse, at revisorernes og ledelsens vurdering af nedskrivningsbehov og solvens ikke kan tilsidesættes.

Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, banken en frist til onsdag den 15. april 2009 kl. 16.00 til at opfylde det individuelle solvensbehov. Herved muliggøres det at gennemføre de fornødne generalforsamlinger samt foretage forhandlinger med ejerne af den ansvarlige kapital. Det er herved forudsat, således som det er fastlagt i rammeaftalen, at banken herefter anmoder om at få sin banklicens inddraget, jf. § 223 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en pressemeddelelse fra banken. 

Dette brev sendes i kopi til ekstern revision og Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. 


Ulrik Nødgaard

direktør


Karin Kjærgaard

inspektør

Senest opdateret 24-02-2009