Frist til opfyldelse af solvenskrav - Bonusbanken A/S - Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1

24-07-2003

26. september 2008

Frist til opfyldelse af solvenskrav


Finanstilsynet har i brev af 25. september 2008 samt telefonisk samme dag meddelt Bonusbanken v/bankdirektør Hans Østergaard, at banken bedes opgøre og indberette bankens solvens og solvensbehov senest fredag den 26. september 2008 kl. 12.00.

Bonusbanken har i brev af 26. september 2008 meddelt, at bankens solvensbehov er opgjort til 9,18 %, og at bankens solvens er 6,89 %.

Finanstilsynet har foretaget en undersøgelse i banken i september 2008, som var koncentreret om bankens 40 største engagementer.

Finanstilsynets undersøgelse har alene på 8 store engagementer vist et nedskrivningsbehov på ca. 150 mill. kr. Desuden har engagementsgennemgangen vist et behov for kreditreservering til solvens på ca. 90 mill. kr.

På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse, er det tilsynets opfattelse, at den af banken og ekstern revision indberettede solvens ikke kan tilsidesættes.

Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, banken frist til mandag den 29. september 2008 kl. 18.00 til på ny at opfylde solvenskravet samt det af banken opgjorte solvensbehov.

Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom og vil være indstillet på en forlængelse, såfremt der ved fristens udløb er udsigt til en løsning.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle være forelagt Den Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354 a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelse vil ske efter bankens selskabsmeddelelse.

Dette brev er tillige sendt i kopi til ekstern revision.

Thomas Brenøe - kontorchef

Helle Hjort Christensen - fuldmægtig

Senest opdateret 26-09-2008