Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Bonusbanken A/S

24-07-2003

Bestyrelsen og direktionen for
Bonusbanken A/S
Dalgasgade 30
7400  Herning

29. september 2008


Tillige sendt pr. e-mail 29. september 2008

Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskravFinanstilsynet har i brev af 26. september 2008 i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, meddelt Bonusbanken A/S en frist til mandag den 29. september 2008 kl. 18.00 til at opfylde solvenskravet samt det af banken opgjorte solvensbehov.

Bonusbanken A/S har efterfølgende meddelt, at banken har indgået en aftale med Vestjysk Bank A/S om overdragelse af bankvirksomheden til Vestjysk Bank i henhold til § 246 i lov om finansiel virksomhed.

Under hensyn til, at der med ovennævnte aftale er fundet en løsning på Bonusbanken A/S' solvensmæssige problemer, meddeler Finanstilsynet hermed, at fristen fastsat i brev af 26. september 2008 forlænges til fredag den 3. oktober 2008 kl. 18.00. Fristen kan forlænges.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jfr. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. 

Thomas Brenøe


kontorchef

Helle Hjort Christensen


fuldmægtig

Senest opdateret 30-09-2008