Lov om finansiel Virksomhed § 16 b – Tilladelse til model af fælles funding – Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S

24-07-2003

Nykredit Realkredit A/S
Totalkredit A/S
Bestyrelse og direktion,
ekstern og intern revision

4. juni 2009

Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S, tilladelse til en model for fælles funding jfr. lov om finansiel virksomhed (FIL) § 16 b

Nykredit Realkredit A/S (Nykredit) har ved brev af 26. marts 2009 fremsendt ansøgning om tilladelse efter FIL § 16 b, til fælles funding mellem Nykredit og Totalkredit A/S (Totalkredit) med Totalkredit som det oprindeligt långivende institut og Nykredit som det SDO-udstedende institut.

Der ansøges om tilladelse til en model for fælles funding i henhold til FIL § 16 b. Modellen er nærmere beskrevet i et model notat af 26. marts 2009 udarbejdet af Nykredit. Fælles funding efter § 16 b indebærer, at det långivende institut (Totalkredit) overdrager lånene til det obligationsudstedende institut (Nykredit).

Det fremgår af brevet, at Totalkredit og Nykredit særskilt vil anmode om tilladelse i henhold til FIL § 204 til at Nykredit overtager eksisterende lån mv. i Totalkredits kapitalcenter E, når Finanstilsynet har taget stilling til nærværende ansøgning om tilladelse til fælles funding modellen jfr. FIL § 16 b.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet gav den 21. marts 2005 tilladelse til fælles funding efter § 20, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer således, at lån oprindeligt ydet af TK kapitalcenter D fundes ved realkreditobligationer udstedt af NYK kapitalcenter D.

Tilsynet har den 14. september 2007 givet tilladelse til en i praksis tilsvarende ordning til funding med SDO med hjemmel i lov om finansiel virksomhed (FIL) § 152 c, stk. 3. Ved denne ordning er der dog formelt ikke tale om fælles funding. Derimod er der tale om, at NYK kapitalcenter E (NYK E) kan indlægge andre aktiver i form af SDO obligationer (en ramme-SDO) udstedt af TK kapitalcenter E (TK E), (idet TK E sidestilles med en tilsvarende securitisations enhed) end pant i fast ejendom som sikkerhed for NYK E's SDO obligationer.

Begge tilladelser blev givet efter forelæggelse for det finansielle virksomhedsråd.

NYK har ved brev af 26. marts 2009 fremsendt ansøgning om tilladelse til en model efter FIL § 16 b til fælles funding mellem NYK og TK med TK som det oprindeligt långivende institut og NYK som det SDO-udstedende institut.

Når Finanstilsynet har godkendt modellen, vil institutterne ansøge om tilladelse til at overdrage lån oprindeligt ydet af TK efter 27. december 2007 til NYK i henhold til FIL § 204 om sammenlægning. Tilladelse efter FIL § 204 er nødvendig, idet omfanget af udlån der overdrages svarer til overdragelse af en forretningsdel af en virksomhed. For udlån med løbende refinansiering oprindeligt ydet af TK før den 27. december 2007 vil der blive ansøgt om tilladelse til overdragelse til NYK efter FIL § 204 men udenfor § 16 b modellen.

Fælles funding efter FIL § 16 b indebærer, at det er TK, der yder lånet og herefter overdrager lånet og pantet til NYK, som udsteder SDO obligationer til at funde udlånet. Der er ikke i loven nogen begrænsninger på, hvor stor en del af aktivmassen i NYK, der må stamme fra fordringer/panter, der er overdraget til NYK under en § 16 b fælles funding model eller overdraget fra TK til NYK alene i henhold til FIL § 204.

Afgørelse

Finanstilsynet skal, efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd, meddele tilladelse til fælles funding mellem Totalkredit og Nykredit jf. lov om finansiel virksomhed § 16 b som beskrevet i Nykredits modelnotat af 26. marts 2009 på følgende betingelser:

  1. modellen kan kun anvendes på lån/pantebreve, hvor det af Totalkredits pantebreve fremgår, at lånet kan finansieres ved et andet instituts udstedelse af særligt dækkede obligationer, og at der kan videregives oplysninger om låntager mellem det långivende institut og det udstedende institut, jfr. FIL § 16 c. Dette omfatter i følge det oplyste alle lån i Totalkredit kapitalcenter E og F oprindeligt ydet efter den 27. december 2007,
  2. det er en forudsætning for tilladelsen, at betingelserne i bekendtgørelse nr. 674 af 19. juni 2007 om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding overholdes, herunder at Totalkredit, i det omfang instituttet modtager betalinger fra låntagerne, holder modtagne betalinger adskilt fra instituttets øvrige midler,
  3. det er en forudsætning for Totalkredits overdragelse af den eksisterende låneportefølje til Nykredit, at Økonomi- & Erhvervsministeren giver sin tilladelse hertil, jfr. FIL § 204. Denne tilladelse kan ikke gives på forhånd,
  4. det er en betingelse for tilladelsen, at sikringsakten (meddelelse/tinglysning) til beskyttelse af Nykredit mod Totalkredits kreditorer iagttages,
  5. tilladelsen medfører, at Nykredit ikke behøver foretage selvstændig besigtigelse og værdiansættelse af de overdragne panter i forbindelse med overdragelsen. Det forudsættes dog, at Nykredit på overdragelsestidspunktet stiller supplerende sikkerhed på sædvanlig vis, i det omfang dette er nødvendigt efter de herom gældende regler,
  6. institutterne skal meddele tilsynet, når modellen tages i anvendelse.

Nykredit har herudover meddelt, at også lån ydet før 27. december 2007, hvor betingelserne for at lade overdragelsen omfatte af FIL §§ 16 b - 16 g, ikke er opfyldt, vil blive overdraget fra Totalkredit til Nykredit. Tilsynet skal gøre opmærksom på, at også denne overdragelse vil kræve en tilladelse i henhold til FIL § 204. Det vil bero på de almindelige regler om tavshedspligt, i hvilket omfang Nykredit herefter vil kunne videregive oplysninger om låntagerne.

Finanstilsynet har forstået, at når modellen tages i anvendelse, forventeligt ultimo 2009, vil Nykredit ikke længere anvende tilsynets tilladelse af 14. september 2007 til, at Nykredit kan lade SDO obligationer udstedt af Totalkredit indgå som sikkerhed for Nykredits udstedelse af SDO obligationer, idet Totalkredit sidestilles med en tilsvarende securitisations enhed, jfr. FIL § 152 c, stk. 3. Nykredit må påregne, at denne tilladelse vil blive inddraget, når den ikke længere anvendes.

Vurdering

Det fremgår af FIL § 16 c, at hvis et lån skal kunne finansieres ved et andet instituts udstedelse af SDO, skal dette fremgå af låneaftalen mellem det långivende institut og låntager. Det skal endvidere fremgå af låneaftalen, at der kan videregives oplysninger om låntager mellem det långivende institut og det udstedende institut, jf. FIL § 120 b. Låntager kan uanset overdragelsen betale med frigørende virkning til det långivende institut, indtil låntager får meddelelse om overdragelsen fra det udstedende institut, jf. FIL § 16 e.

Finanstilsynet kan give tilladelse til fælles funding ved overdragelse af fordringen, når betingelserne i loven er opfyldt, herunder at det fremgår af låneaftalen, at overdragelse kan finde sted, og at oplysninger om låntager kan videregives, jf. § 16 c. Er denne betingelse ikke opfyldt, kan tilsynet ikke meddele tilladelse efter § 16 b, stk. 2. Der er ikke mulighed for, at tilsynet kan dispensere fra § 16 c.

Ad 1, samtykke fra låntager, jfr. FIL § 16 c
Eksisterende lån i TK

Modellen indebærer, at alle lån ydet af TK, som er finansieret ved udstedelse af SDO i NYK E, overdrages til NYK E. Dette omfatter alle eksisterende lån ydet siden 27. december 2007 i TK E (SDO) og TK F (RO). Overdragelsen vil ske efter den ny fælles funding model er trådt i kraft.

Af pantebrevsvilkårene for disse lån fremgår, at TK kan overdrage pantebrevet til NYK, jf. reglerne i FIL om fælles funding. Endvidere fremgår det, at der i så fald kan videregives oplysninger mellem institutterne om låntager. Det er vurderingen, at betingelserne for, at disse lån kan overdrages efter § 16 b modellen, jfr. § 16 c, er opfyldt.

Lån ydet før 27. december 2007 i (TK C eller TK D) kan enten være med eller uden refinansiering. Ved refinansiering sker dette i TK E, og herefter overdrages lånet med pantebrev til NYK E. Overdragelsen effektueres løbende, efterhånden som refinansieringstidspunktet indtræder.

Af pantebrevsvilkårene for disse lån fremgår ikke, at TK kan overdrage pantebrevet til NYK, jf. reglerne i FIL om fælles funding. Endvidere fremgår det heller ikke, at der i så fald kan videregives oplysninger mellem institutterne om låntager. Det er derfor vurderingen, at betingelserne for, at disse lån kan overdrages efter § 16 b modellen, jfr. § 16 c, ikke er opfyldt.

Fremtidigt lån i TK
Det fremgår af Nykredits modelnotat, at den fremtidige model baseret på FIL § 16 b skal erstatte den eksisterende model baseret på FIL § 152 c, stk. 3.

Af pantebrevsvilkårene for nye lån/pantebreve vil fremgå, at TK kan overdrage pantebrevet til NYK, jf. reglerne i FIL om fælles funding. Endvidere vil fremgå, at TK i så fald kan videregive oplysninger om låntager.

Ad. 2, overholdelse af placeringsbekendtgørelsen
Det fremgår af FIL § 16 e, at låntager uanset overdragelsen af lånet, kan betale med frigørende virkning til det långivende institut, med mindre låntager modtager særlig meddelelse om andet fra det obligationsudstedende institut.

Det fremgår af FIL § 16 f, at det långivende institut skal holde indkomne betalinger vedr. overdragne lån adskilt fra instituttets øvrige midler, at instituttet skal føre løbende kontrol med adskillelsen og, at det långivende institut skal afregne modtagne betalinger til det udstedende institut efter en på forhånd aftalt plan. Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 674 af 19. juni 2007 om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding.

Det fremgår af NYK's notat, TK også efter overdragelsen skal modtage betalinger fra låntagerne på de overdragne lån. Det fremgår endvidere af notatet, at TK forpligter sig til at holde adskilt og straks viderebetale renter, udtræknings- og indfrielsesbeløb på TK udlån overdraget til NYK ved kontooverførsel til NYK's konti i hovedbankerne.

De nødvendige retningslinjer og forretningsgange herom er endnu ikke udarbejdet.

Det er en betingelse for anvendelse af tilladelsen, at TK udarbejder de retningslinjer, forretningsgange mv., som der stilles krav om i placeringsbekendtgørelsen. Institutterne har bekræftet, at dette vil ske.
Ad. 3, FIL § 204
I henhold til FIL § 204, må en finansiel virksomhed ikke uden ministerens tilladelse sammenlægges med en anden finansiel virksomhed eller en bestemt forretningsdel af en anden finansiel virksomhed.

TK's overdragelse af eksisterende lån udgør alene på grundlag af omfanget heraf en overdragelse af en del af en finansiel virksomhed, som kræver ministerens godkendelse jfr. FIL § 204. Dette gælder uanset overdragelsen sker i henhold til en fælles funding model jfr. i FIL § 16 b.

Udkast til ansøgning om ministerens tilladelse i medfør af § 204 i FIL er vedlagt ansøgningen. Ministerens tilladelse kan ikke søges på forhånd

Ad. 4, Sikringsakten
Når den digitale tinglysning træder i kraft, er sikringsakten ved overdragelse af pantebrevet tinglysning, jf. gældsbrevsloven § 26, stk. 2. Dette gælder også for eksisterende pantebreve. Herefter er meddelelse om overdragelse til debitor jf. gældsbrevloven § 31 under alle omstændigheder ufornøden.

Underretning om overdragelsen er principielt frivillig efter gældsbrevsloven § 31, ligesom tinglysning ved elektronisk tinglysning også er frivillig. Finanstilsynet skal dog vurdere, om det vil være betryggende for obligationsejerne i NYK, hvis der ikke foretages en sikringsakt.

Ved en overdragelse alene i henhold til FIL § 204 vil tilsynet normalt forudsætte, at erhververen beskytter sig mod overdragerens kreditorer ved at give underretning i henhold til gældsbrevsloven § 31 eller foretager anden behørig sikringsakt. Det forekommer naturligt at sikre, at obligationsejerne i NYK stilles tilnærmelsesvis lige så godt efter overdragelsen, som de ville have været, hvis udlånet var sket direkte i NYK. Det svarer til det hensyn, der tilgodeses ved en tilladelse til fælles funding i henhold til LRR § 20.

Selv efter overdragelsen af lån til NYK vil der fortsat være obligations-ejere tilbage i TK C og D. Efter Finanstilsynets opfattelse, kan det ikke udelukkes, at disse i tilfælde af TK's konkurs vil kunne gøre krav på at modtage betalinger fra låntagerne i henhold til de overdragne lån, med mindre NYK iagttager sikringsakten (meddeler låntagerne, at fordringen er overdraget eller tinglyser overdragelsen).

Det er derfor vurderingen, at det må stilles som en betingelse for godkendelse af modellen, at den nødvendige sikringsakt iagttages, uanset om dette er meddelelse til låntager eller tingslysning af, at fordringen er overdraget til NYK.

Det fremgår af NYK's notat, at det er en forudsætning for modellens anvendelse, at elektronisk tinglysning er blevet igangsat og, at TK forpligter sig til hurtigst muligt og uden unødigt ophold efter overdragelsen at foretage tinglysning af kreditorskiftet.

Ad. 5, besigtigelse og værdiansættelse
I henhold til § 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer (LRR), må lån mod pant i ejerboliger kun ydes indenfor 80 % af ejendommens værdi (LTV grænse). Lånegrænsen kan ikke overskrides på lånetilbudstidspunktet, uanset der stilles supplerende sikkerhed.

I henhold til § 10 i LRR, skal instituttet værdiansætte pantet til brug for låneudmålingen. Ifølge § 3 i værdiansættelsesbekendtgørelsen (nr. 687 af 20. juni 2007), skal instituttet foretage en besigtigelse og værdiansættelse af pantet, og ifølge § 27 skal der foretages både en indvendig og udvendig besigtigelse. Værdiansættelsen til brug for lånetilbud gælder i 6 måneder. TK er som realkreditinstitut omfattet af disse regler.

Ved tidligere tilladelser i henhold til FIL § 204 til fusion mellem to realkreditinstitutter, er der set bort fra kravet om overholdelse af lånegrænserne og besigtigelseskravet på overdragelsestidspunktet. Hvis ikke denne fleksibilitet var til stede, kunne det i væsentlig grad forhindre hel eller delvis overdragelse af et realkreditinstitut til et andet.

Der er således praksis for at se bort fra disse krav ved overdragelsen af lån fra TK til NYK i denne situation, hvor overdragelsen sker i henhold til FIL § 204.

Den løbende overdragelse af nye lån sker på daglig basis umiddelbart efter lånet er udbetalt. TK foretager stikprøver i henhold til de gældende regler, dersom pantet er blevet besigtiget og værdiansat af en, der ikke er ansat i TK.

NYK vil stille supplerende sikkerhed for lånet umiddelbart i forbindelse med overdragelsen, i de tilfælde hvor LTV er overskredet.

TK har ydet og yder kun lån mod pant i ejerboliger til helårsbeboelse og fritidshuse. Værdiansættelsesreglerne for disse ejendomskategorier er uændrede for SDO i forhold til RO.

Det forekommer derfor ubetænkeligt, at tillade at NYK undlader at foretage en ny værdiansættelse og besigtigelse i forbindelse med overdragelsen, både for så vidt angår den eksisterende portefølje og den løbende overdragelse.

Ad. 6, meddelelse om at modellen tages i anvendelse
Finanstilsynet skal føre tilsyn med, at lovgivningens regler og betingelserne i tilladelsen overholdes. Da modellen ikke nødvendigvis tages i anvendelse i tilknytning til, at tilladelsen gives, har tilsynet behov for, at modtage meddelelse når modellen tages i anvendelse.

Ankevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.


Jørn Andersen

kontorchef

Klaus Melby

specialkonsulent

Senest opdateret 06-06-2009