Lov om finansiel virksomhed § 162, stk. 1, nr. 1 – Skadesforsikringsselskabers indskud i pengeinstitutter omfattet af garantiordningen i lov om finansiel stabilitet

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 18. november 2008

 
Finanstilsynet offentliggjorde den 10. oktober 2008 en afgørelse af samme dag om livsforsikringsselskabers, tværgående pensionskassers og firmapensionskassers indskud i pengeinstitutter, der er omfattet af garantiordningen i lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet.

Det fremgik af afgørelsen, at sådanne indskud under visse forudsætninger kan henføres til lov om finansiel virksomhed § 162, stk. 1, nr. 1, henholdsvis lov om tilsyn med firmapensionskasser § 46 d, stk. 1, nr. 1.

Finanstilsynet skal hermed meddele, at også skadesforsikringsselskabers indskud i pengeinstitutter omfattet af garantiordningen i lov om finansiel stabilitet kan henføres til lov om finansiel virksomhed § 162, stk. 1, nr. 1.

Forudsætningerne er de samme som nævnt i afgørelsen af 10. oktober. For det første skal pengeinstituttet være tilsluttet garantiordningen. For det andet skal pengeinstituttet udstede et ensidigt gældsbrev. Gældsbrevet skal som minimum angive indskuddets størrelse, løbetid og rente samt indeholde oplysning om, hvortil indskud og tilbagebetaling skal ske. For det tredje skal skadesforsikringsselskabet udarbejde en fyldestgørende forretningsgang for håndteringen af indskuddet.

Senest opdateret 19-11-2008