Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1 - Videregivelse af fortrolige oplysninger er berettiget - Ulykkesforsikringsselskabet for Dansk Søfart

24-07-2003

25. august 2008

Ulykkesforsikringsselskabet for Dansk Søfart
Amaliegade 33B
1256 København K 

Afgørelse


Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd truffet følgende afgørelse:

Der er tale om en berettiget videregivelse efter § 117, stk.1, i lov om finansiel virksomhed, når Forsikringsforbundet for Søfart videregiver oplysninger om en ansats arbejdsskadeerstatning til forsikringstager (arbejdsgiveren) til brug for varetagelsen af forsikringstagers interesser i forbindelse med en udenlandsk erstatningssag, der udspringer af samme hændelse.

Sagsfremstilling


Finanstilsynet har modtaget en klage fra Fagligt Fælles Forbund 3F, der repræsenterer skadelidte i forbindelse med en arbejdsskadesag mod dennes arbejdsgiver, Rederiet TORM.

Skadelidte, som er fra Filippinerne, er forhyret på et af rederiet TORMs danske skibe. I forbindelse med tjeneste på rederiets skib er han i 2004 kommet til skade under udførelsen af sit arbejde.

Rederiet TORM har deres arbejdsskadeforsikring i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart. Skadelidte har i sin ansættelseskontrakt accepteret, at den erstatning, der eventuelt udbetales efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, er en del af den kompensation han har krav på jf. overenskomsten.
Arbejdsskadestyrelsen har truffet beslutning om godtgørelse for varigt mén med 15 procent samt fastsat tab af erhvervsevne på 80 procent. De tilkendte erstatninger skal udbetales af Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart / Rederiet TORM.

Foruden den danske forsikringsordning, er skadelidte omfattet af en lovpligtig filippinsk forsikringsordning. Rederiet TORM har med henvisning til den indgåede ansættelseskontrakt ønsket at gøre modregning i den filippinske forsikringsordning. Skadelidte nægter overfor de filippinske myndigheder at have modtaget nogen som helst erstatning fra rederiet TORM, og efter filippinsk retspraksis påhviler det alene rederiet TORM at dokumentere eventuelle udbetalinger. Rederiet TORM har derfor en interesse i, at få kendskab til oplysningerne fra Arbejdssakdestyrelsens afgørelse. Skadelidte selv har således ingen forpligtelse til at fremkomme med disse oplysninger.

I lyset af ovenstående har Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart videregivet oplysninger til Rederiet TORM i form af et notat, der kort beskriver den afgørelse arbejdsskadestyrelsen har truffet i sagen. Dette er sket med henblik på at hjælpe rederiet i forbindelse med deres ønske om at dokumentere de udbetalte erstatninger til skadelidte overfor de filippinske myndigheder. Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfarts brev til rederiet TORM vedrørende Arbejdsskadestyrelsens behandling er vedlagt som bilag 1.

Retligt grundlag


I medfør af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, må en finansiel virksomhed ikke uberettiget udnytte eller videregive fortrolige kundeoplysninger.

Ifølge bemærkningerne til § 117, stk. 1, kan udnyttelse eller videregivelse kun ske, hvis dette anses for berettiget. Som typetilfælde, hvor videregivelse efter praksis anses for berettiget, nævnes videregivelse af oplysninger med kundens samtykke.

Videregivelse kan også være berettiget i en række andre tilfælde, hvor der ikke er givet samtykke fra kunden. Dels hvor der foreligger lovhjemmel, ex. skattekontrolloven, dels ved sædvane eller efter en konkret vurdering.

Ved den konkrete vurdering foretages en afvejning af, på den ene side om videregivelse er nødvendig for at den finansielle virksomhed kan forfølge en berettiget interesse, og på den anden side, at hensynet til kunden ikke overstiger denne interesse.

Vurdering


Det helt klare udgangspunkt for anvendelsen og fortolkningen af reglerne om udnyttelse/videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed kapitel 9, er, at en udnyttelse/videregivelse kræver kundens samtykke. Kunder i finansielle virksomheder bør kunne stole på, at fortrolige oplysninger om dem ikke flyder frit, og at der eksisterer fortrolighed.

Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd har anlagt en meget restriktiv fortolkning af begrebet "berettiget" og udgangspunktet er, at en videregivelse kræver et samtykke.

Imidlertid kan en konkret vurdering føre til, at der er tale om en berettiget videregivelse. Ved en konkret vurdering foretages en afvejning af den pågældende persons interesse i at oplysningerne hemmeligholdes overfor den finansielle virksomheds interesse i at udnytte/videregive oplysningerne.

I den konkrete sag må det tages i betragtning, at der er tale om en situation, hvor en arbejdsgiver har tegnet en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, herunder skadelidte. Videregivelsen af oplysninger om skadelidte sker således til dennes arbejdsgiver, som er forsikringstageren.

Rederiet TORM har en legitim interesse i at få kendskab til forholdene omkring udbetalingen, så de overfor de filippinske myndigheder for mulighed for at godtgøre, at de har udbetalt erstatning efter de danske regler. Modsat ses den skadelidte ikke en beskyttelsesværdig interesse i, at oplysningerne tilbageholdes.

Finanstilsynet lægger i vurdering vægt på, at der foreligger en nær sammenhæng mellem den danske arbejdsskadesag og den efterfølgende erstatningsudbetaling og en eventuel sag under den filippinske ordning. Hertil kommer, at der som led i ansættelsen er aftalt, at en erstatning, der måtte komme til udbetaling efter Arbejdsskadestyrelsens vurdering, vil udgøre en del af den kompensation skadelidte har ret til i henhold til den filippinske ordning. De filippinske myndigheders behandling af sagen fordrer derfor kendskab til Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Rederiet TORM har således en legitim interesse i overfor disse myndigheder at kunne oplyse om, at der er udbetalt erstatning fra rederiets forsikringsselskab med henblik på at sikre sig, at der træffes en materielt korrekt afgørelse, og i at skadelidte får udbetalt en korrekt erstatning i forbindelse med arbejdsulykken.

På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at der i en situation, som den konkrete sag er tale om en berettiget videregivelse efter § 117, stk.1 i lov om finansiel virksomhed, når der videregives oplysninger fra et forsikringsselskab til forsikringstager, (her Rederiet TORM) om en ansats sag.

Finanstilsynet bemærker, at der er tale om tavshedsbelagte oplysninger omfattet af § 117, og at denne tavshedspligt også gælder for den, der modtager oplysningerne, jf. § 117, stk. 2. Det betyder, at i en situation som den foreliggende, hvor rederiet TORM ønsker at videregive oplysningerne til de filippinske myndigheder, alene har mulighed herfor, såfremt der er tale om en berettiget videregivelse. Ovenstående vurdering vedrører alene den videregivelse, der finder sted fra Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart til Rederiet TORM. Der er således ikke taget stilling til en eventuel videregivelse til de filippinske myndigheder.

Senest opdateret 25-08-2008