Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1 – Videregivelse af fortrolige oplysninger til opfyldelse af værdipapirhandelslovens § 18 er berettiget

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 15. december 2008.

 

Afgørelse


Finanstilsynet har efter forelæggelse for det Finansielle Virksomhedsråd truffet følgende afgørelse.

Der er tale om en berettiget videregivelse efter § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed: 
  • når medlemmer af en reguleret markedsplads videregiver oplysninger om specifikke kundehandler til operatøren af det regulerede marked som led i den markedsovervågningsforpligtelse, denne er pålagt jf. VHL § 18 eller ligelydende bestemmelse og,
  • når medlemmer af en alternativ markedsplads videregiver oplysninger om specifikke kundehandler til det alternative marked som led i den markedsovervågningsforpligtelse, dette er pålagt VHL § 40 nr. 6.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet blev anmodet om at vurdere, om et medlem af en reguleret markedsplads berettiget kan videregive oplysninger om specifikke kundehandler til operatøren af det regulerede marked.

Retlig baggrund


a. Reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger
Det følger af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger om virksomhedens kunder.

Videregivelse anses for berettiget i medfør af bestemmelsen, hvis kunden har givet samtykke til videregivelsen.

Finanstilsynet har tidligere vurderet at hensyn, der kan tale for, at en videregivelse af oplysninger er berettiget, når:
  • Den til hvem oplysningerne videregives har en legitim interesse i at modtage oplysningerne.
  • Videregivelsen kun omfatter de til formålet nødvendige oplysninger. 
  • Videregivelsen af oplysningerne sker til selskaber, der er underlagt samme regler som det overdragende selskab. 

b. Reglerne i værdipapirhandelsloven om, at markedet overvåges på betryggende vis
Det følger af § 18, stk. 1 i VHL, at en operatør af et reguleret marked er ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Herunder følger af § 18, stk. 2, nr. 7: at "operatøren skal overvåge, at udstedere af værdipapirer og medlemmer af markedet overholder reglerne for det regulerede marked,".

Den samme overvågningsforpligtelse gælder for alternative markeder jf. § 40 nr. 6 i VHL, der er identisk med § 18, stk. 2, nr. 7 i VHL.

Det følger af § 13, stk. 1 i VHL at bestyrelse, revisor samt direktører og øvrige ansatte i et selskab, der er en operatør af et reguleret marked jf. § 7, stk. 1, nr. 1, ikke uberettiget må røbe, hvad de under udøvelsen af deres stilling eller hverv har fået kundskab om. Som undtagelse hertil følger af § 13, stk. 2, hvorefter stk. 1 ikke er til hinder for, at en operatør af et reguleret marked som led i et samarbejde med andre operatører af et reguleret marked m.v. videregiver oplysninger til disse, såfremt oplysningerne er undergivet tilsvarende tavshedspligt hos modtagerne.

c. Tidligere praksis
Finanstilsynet traf den 17. marts 2003 afgørelse vedrørende en betalingsformidlers berettiget videregivelse af en kundes kontonummer.

Finanstilsynet blev anmodet om at vurdere, om en betalingsformidler i visse nærmere beskrevne tilfælde berettiget kunne videregive en kundes kontonummer til det modtagende institut jf. § 4, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed (nuværende § 117, stk. 1). Denne anmodning kom i forbindelse med, at modtagende udenlandske banker i den senere tid havde anmodet danske pengeinstitutter om at oplyse afsenders kontonummer med henvisning til lovgivningen i bankens hjemland om hvidvask og terrorbekæmpelse.

Finanstilsynet lagde ved sin vurdering vægt på, at formålet med videregivelsen var modtagers opfyldelse af lovgivningskrav, samt bekæmpelse af kriminalitet. Kundernes interesse i hemmeligholdelse af oplysninger vurderedes ikke at kunne begrunde, at videregivelsen nægtedes, såfremt det modtagende institut skulle bruge kontonummeret for at opfylde lovgivningen i sit hjemland.

Vurdering


Videregivelsen af oplysningerne sker som led i at sikre tilliden til markedet. Operatører af regulerede markeder og alternative markedspladser har en legitim interesse i at modtage oplysningerne. Operatører af regulerede markeder samt alternative markedspladser har en forpligtelse til at sikre tilliden til markedet ved at overvåge handelsaktiviteten på deres eget marked.
 
Videregivelsen vil blandt andet have betydning for den overvågning, operatører af regulerede markeder og alternative markedspladser kan foretage i forhold til insiderviden og kursmanipulation, der er strafbart i Danmark efter § 94 jf. §§ 35 og 39 i VHL.

Interessen i videregivelse overstiger kundens forventning om hemmeligholdelse, når der er tale om efterforskning af strafbare forhold. Det vil kun være relativt få oplysninger om den enkelte kunde, der kan bidrage til at forhindre kriminalitet og sikre tilliden til markedet, hvilket også vil komme den enkelte kunde til gavn.

Der lægges samtidig vægt på, at der er tale om videregivelse til medarbejdere hos operatører af regulerede markeder eller alternative markedspladser, der er omfattet af regler om tavshedspligt.

Senest opdateret 23-02-2009