Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 12 – Ret til at oprette en indlånskonto i et pengeinstitut

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 13. april 2007.

 

Sagsfremstilling

En privatkunde spurgte Finanstilsynet om, et pengeinstitut kan nægte en privatkunde en opsparingskonto med særlige fordele.

Et pengeinstitut havde stillet en række krav for oprettelse af opsparingskonto. Kravene fremgik blandt andet af virksomhedens hjemmeside. Kunden, der henvendte sig, opfyldte ikke alle kravene.

Retligt grundlag

Det følger af § 12 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at alle privatkunder som udgangspunkt har ret til at oprette en indlånskonto i et pengeinstitut. Et pengeinstitut kan derfor ikke uden individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto.

Det følger nærmere af vejledningen til god skik bekendtgørelsen:

"Bestemmelsen indeholder et offentligretligt krav til pengeinstitutterne om at oprette en almindelig indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte det, men den giver ikke en egentlig civilretlig kontraheringspligt. Indholdet af kriteriet "saglig begrundelse" skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området."

"Pengeinstituttet kan dog afvise at oprette eller videreføre en indlånskonto, hvis det er sagligt begrundet. Det kan fx være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte."

Finanstilsynets vurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at kravet i § 12 i god skik bekendtgørelsen om, at pengeinstitutter skal oprette en indlånskonto, skal fortolkes i forhold til bestemmelsens formål, som fremgår af vejledningen til god skik bekendtgørelsen:

"Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til indlånskontoen."

Formålet med bestemmelsen i § 12 har ikke været at give pengeinstitutterne en pligt til at tilbyde alle typer konti. Det ligger derfor ikke i fortolkningen af bestemmelsen, at pengeinstitutterne skal tilbyde kunderne en konto, hvor der er særlige fordele eller vilkår, herunder kreditfaciliteter. Det er uden betydning, hvilke andre konti pengeinstituttet ellers tilbyder deres kunder.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at en opsparingskonto, hvis formål er investering, falder uden for § 12's anvendelsesområde og formål.

 

Senest opdateret 01-05-2007