Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 11, nr. 5 - Vedrørende værdiansættelse af tankstationer

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 22. april 2002Bekendtgørelse nr. 926 af 13. december 1999

Sagsfremstilling:

Et realkreditinstitut ønskede oplyst, om en tankstation på en grund uden bygninger, men med overdækning, kunne værdiansættes som en kontor- og forretningsejendom efter ejendomskategoribekendtgørelsen.

Afgørelse/begrundelse:

Af § 11, nr. 5, i bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori fremgår det, at servicestationer hører under kategorien kontor- og forretningsejendomme. Det er ikke nærmere uddybet i bestemmelsen, hvad der forstås ved en servicestation. Det ses af indledningen til § 11, at der ved kontor- og forretningsejendomme forstås ejendomme, der enten udlejes til administration eller servicevirksomheder m.v., eller som anvendes af ejeren til administration eller servicevirksomhed.

Finanstilsynet meddelte på den baggrund, at det var Finanstilsynets opfattelse, at det bestemmende for kategoriseringen af en ejendom som servicestation måtte være ejendommens faktiske anvendelse som servicestation. Det var herefter ikke afgørende, om der på ejendommen var egentlige bygninger. Bygningsmassen ville derimod have betydning for, hvilken værdiansættelse der kunne ske af ejendommen.

Senest opdateret 03-01-2013