Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 (om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser)

24-07-2003

Fondsrådets skrivelse af 22. marts 2001

.

Sagsfremstilling:


Foranlediget af et selskabs fremsættelse af købstilbud til aktionærerne i et aktieselskab (målselskabet) rettede en borger, som repræsentant for to mindretalsaktionærer i målselskabet, henvendelse til Fondsrådet.

Borgeren anmodede Fondsrådet om at forhøje den i købstilbuddet anførte kurs under henvisning til, at målselskabet, hvis hovedaktionær ligeledes var aktionær i det overtagende selskab, inden for et tidsrum på 12 måneder inden købstilbuddets afgivelse havde erhvervet egne aktier til en højere kurs.

Til støtte for anmodningen henviste borgeren til bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser.

Afgørelse:


I henhold til § 5, stk. 1, 2. pkt., i ovennævnte bekendtgørelse kan Fondsrådet i særlige tilfælde fastsætte, at den tilbudte kurs skal være den samme som en højere kurs, som tilbudsgiver måtte have erhvervet aktier til i målselskabet inden for et tidsrum på 12 måneder inden tilbuddets afgivelse.

Fondsrådet meddelte, at rådet ikke fandt målselskabets erhvervelse af egne aktier omfattet af den påberåbte bestemmelse, idet denne regulerer den situation, hvor det overtagende selskab har købt aktier i målselskabet. Derimod regulerer bestemmelsen ikke målselskabets opkøb af egne aktier, med mindre der er tale om omgåelse af § 5, stk. 1, 2. pkt. Målselskabets opkøb af egne aktier havde således ingen betydning for fastlæggelsen af kursen i det pligtmæssige tilbud.

Fondsrådet lagde desuden til grund, at der ikke på tidspunktet for ovennævnte aktieerhvervelse eksisterede en aftale mellem det senere overtagende selskab og det senere målselskab, om sidstnævntes opkøb af egne aktier.

Fondsrådet kunne på denne baggrund ikke tage stilling til anmodningen.

Senest opdateret 23-01-2007