Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 14 - Om værdiansættelse af ustøttede private andelsboliger

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 17. august 1999 Bekendtgørelse nr. 647 af 5. august 1999

Et realkreditinstitut har forespurgt Finanstilsynet, om realkreditinstitutter ved værdiansættelse af ustøttede private andelsboliger kan benytte markedslejen for sammenlignelige private beboelsesejendomme til udlejning, såfremt der ikke kan findes sammenlignelige ustøttede private andelsboliger i området.

Finanstilsynet meddelte instituttet, at ustøttede private andelsboliger værdiansættes i henhold til værdiansættelsesbekendtgørelsens § 14 og som udgangspunkt vurderes som private udlejningsejendomme.

En ustøttet privat andelsbolig kan derfor, såfremt der ikke findes sammenlignelige ejendomme inden for samme ejendomskategori, værdiansættes ved anvendelse af markedslejen for sammenlignelige private beboelsesejendomme i området.

Det bemærkes dog, at markedslejen ikke må overstige det lejedes værdi, og at der i lånesagen skal foreligge en begrundelse for den anvendte markedsleje, herunder en sandsynliggørelse af, at den anvendte markedsleje ikke overstiger det lejedes værdi.

Senest opdateret 03-01-2013