Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 14, stk. 4, og § 8, stk. 5 - Om værdiansættelse af almene boliger

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 17. september 1999 Bekendtgørelse nr. 647 af 5. august 1999

Et realkreditinstitut har forespurgt Finanstilsynet, om realkreditinstitutter ved værdiansættelse af almene boliger kan fravige kravet i værdiansættelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4, og § 8, stk. 5, om anvendelse af ejendommens faktiske driftsudgifter og i stedet anvende et beløb, der modsvarer de faktiske driftsudgifter ved en tilsvarende privat beboelsesejendom.

Finanstilsynet meddelte, at realkreditinstitutter ved værdiansættelse af almene boliger skal anvende de faktiske driftsudgifter med fradrag af de i lov om almene boliger m.v. foreskrevne særlige bidrag, jf. værdiansættelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4, og § 8, stk. 5. Ved værdiansættelse af almene boliger er det således ikke korrekt at anvende de faktiske driftsudgifter i en tilsvarende privat beboelsesejendom.

Senest opdateret 03-01-2013