Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

24-07-2003

Fondsrådets skrivelse af 24. september 2002.

       
Sagsfremstilling:

En brancheorganisation henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Brancheorganisationen har spurgt Fondsrådet, om bekendtgørelsen om god værdipapirhandelsskik skal fortolkes således, at ejendomsmægleren ved køb/salg af pantebreve via en ejendomsmægler påtager sig forpligtelsen til at udlevere de almindelige vilkår til sælgeren af ejendommen og på anmodning gennemgå disse med denne. En sådan fortolkning vil efter det anførte kunne indebære, at ejendomsmæglerne – med henblik på at undgå en sådan forpligtelse – vælger at handle med de aktører, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Dette vil forvride konkurrencevilkårene for pengeinstitutter.

Afgørelse:

På denne baggrund udtalte Fondsrådet:

"Fondsrådet skal indledningsvis fastslå, at § 4 i bekendtgørelsen relaterer sig til værdipapirhandlerens forpligtelser. § 4 relaterer sig derimod ikke til ejendomsmæglerens (eller andres) forpligtelser og ansvar overfor kunden.

Det er endvidere Fondsrådets opfattelse, at den forelagte problemstilling er generel og derfor tillige relevant, hvor der er tale om andre hverv end ejendomsmæglerhvervet.

Værdipapirhandlerens forpligtelser over for kunden

Værdipapirhandleren skal efter § 4 i bekendtgørelsen i forbindelse med etablering af et kundeforhold vedrørende køb/salg af værdipapirer udlevere og på foranledning af kunden gennemgå værdipapirhandlerens beskrivelse i de almindelige forretningsforbindelser af vilkårene for værdipapirhandel.

I det omfang kunden har indgået en aftale med en ejendomsmægler om, at denne skal være fuldmægtig for kunden, kan (og skal) værdipapirhandleren som følge af de almindelige fuldmagtsregler i stedet opfylde sin forpligtelse overfor ejendomsmægleren.

Det påhviler værdipapirhandleren i den enkelte situation at fastslå, at der foreligger et fuldmagtsforhold, og hvilket omfang fuldmagtsforholdet har.

Ejendomsmæglerens forpligtelser over for kunden

Der eksisterer som udgangspunkt ikke efter § 4 i bekendtgørelsen en pligt for ejendomsmægleren til at udlevere og gennemgå vilkårene for handlen med kunden.

En sådan forpligtelse kan dog eksistere som følge af andre regelsæt og ejendomsmæglerens forpligtelse til at handle i kundens bedste interesse – almindelige fuldmagtsforhold.

I situationer hvor en ejendomsmægler og en værdipapirhandler indgår et så nært samarbejde, at långivningen (via værdipapirhandel) reelt bliver udført af ejendomsmægleren, vil forpligtelsen til at udlevere og gennemgå vilkårene for handlen komme til at påhvile ejendomsmægleren. Denne forpligtelse påhviler ejendomsmægleren, fordi denne optræder på vegne af værdipapirhandleren.".

Senest opdateret 23-01-2007