Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer - § 9, stk. 1) ID331

24-07-2003

BEK. nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer - § 9, stk. 1)

Fondsrådets skrivelser af 13. november samt 5. og 13. december 2001.


Sagsfremstilling:


En værdipapirhandler henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Værdipapirhandleren forespurgte i flere omgange til, hvilke oplysninger der skal fremgå af afregningsnotaen til kunden, jf. § 9, stk. 1.


Afgørelse:


På denne baggrund udtalte Fondsrådet i skrivelsen af 13. november 2001 følgende:

"[Værdipapirhandleren] har ved brev af 16. oktober stillet en række spørgsmål i relation til fortolkningen af Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet skal i den anledning udtale følgende: Oplysning om handelstype og handelstidspunkt/er [Værdipapirhandleren] forespørger, hvorvidt oplysning om handelstype og handelstidspunkt/er, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1 og 3, kan fremgå af den pågældende kundes handelshistorik, eller om bekendtgørelsen kræver, at disse oplysninger fremgår af afregningsnotaen.

Det er Fondsrådets opfattelse, at det klart fremgår af § 9, stk. 1, nr. 1 og 3, at afregningsnotaen skal indeholde oplysning om handelstype samt handelstidspunkt/er. Det er således ikke tilstrækkeligt, at disse oplysninger fremgår af kundens handelshistorik. Oplysning om selvindtræde [Værdipapirhandleren] henviser til bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1, 2. led, hvorefter det skal fremgå af afregningsnotaen, såfremt værdipapirhandleren har foretaget selvindtræde. [Værdipapirhandleren] forespørger i relation til de situationer, der er beskrevet under pkt. b og c i vejledningen til bekendtgørelsen, idet det anføres, at det ofte vil være mere eller mindre tilfældigt, om [værdipapirhandleren] helt eller delvist selv bliver modpart i forhold til kunden. Dette vil ikke mindst være tilfældet, hvor der af kundens samlede ordre resterer en mindre likvid småordre, som [værdipapirhandleren] hjælper kunden med at effektuere.

Som et andet eksempel anfører [værdipapirhandleren], at den tilbyder handel i udenlandske danske aktier uden for Københavns Fondsbørs A/S' åbningstid, hvilket medfører, at der her ofte bliver tale om selvindtræde, da [værdipapirhandleren] typisk er eneste modpart.

[Værdipapirhandleren] forespørger, om der i disse selvindtrædesituationer nødvendigvis skal oplyses om selvindtrædet på afregningsnotaen, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, 2. led, eller om det er tilstrækkeligt, at [værdipapirhandleren] i sine forretningsbetingelser gør opmærksom på, at den i visse tilfælde kan have foretaget selvindtræde eller medvirket i en handel eller for en del af denne.

Det er Fondsrådets opfattelse, at det klart fremgår af § 9, stk. 1, nr. 1, 2. led, at afregningsnotaen skal indeholde oplysning om selvindtræde herunder i de af [værdipapirhandleren] skitserede situationer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at det af forretningsbetingelserne generelt fremgår, at banken i visse tilfælde kan have foretaget selvindtræde eller på anden måde medvirket helt eller delvist i en handel.

[& & & . ]".

I skrivelse af 5. december 2001 udtalte Fondsrådet bl.a. følgende:

"Ved skrivelse af 16. oktober 2001 stillede [værdipapirhandleren] en række spørgsmål i relation til fortolkningen af Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet svarede ved skrivelse af 13. november 2001 [& & & .]

[& & & .]

Det er imidlertid Fondsrådets vurdering, at det i relation til bekendtgørelsens krav om, at handelstypen skal fremgå af afregningsnotaen, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, ikke er tilstrækkeligt at anføre, at der er tale om kommissionshandel. "Kommissionshandel" er ikke en "handelstype" som anført i § 9, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1. Ved handelstype menes primært de handelstyper, der nævnes i vejledningen til bekendtgørelsen, dvs. børshandel, strakshandel og gennemsnitskurshandel. Andre handelstyper kan komme på tale, men det afgørende er, at beskrivelsen af disse har en sådan karakter, at kunden får et klart billede af, hvordan handelen er gennemført.".

I skrivelse af 13. december 2001 udtalte Fondsrådet følgende:

"[Værdipapirhandleren] har ved e-mail af 7. december 2001 rettet henvendelse til Fondsrådet i relation til fortolkningen af Rådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet skal i den anledning udtale følgende:

I henhold til § 9, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen skal afregningsnotaen til kunden bl.a. indeholde oplysning om handelstype. Ved handelstype menes primært de handelstyper, der nævnes i vejledningen til bekendtgørelsen dvs. børshandel, strakshandel og gennemsnitskurshandel. Andre handelstyper kan komme på tale, men det afgørende er, at beskrivelsen af disse har en sådan karakter, at kunden får et klart billede af, hvordan handelen er gennemført.

[Værdipapirhandleren] forespørger, om følgende handelstype i den forbindelse statuerer en strakshandel, eller om der er tale om en anden handelstype:

Kunden vælger [handelstype X], hvor det er op til [værdipapirhandleren], hvorledes ordren gennemføres. Ordren, der vedrører aktier eller obligationer noteret på Københavns Fondsbørs A/S, er afgivet som en "bedst mulig"-ordre med en angiven maksimum-/minimumkurs. Ordren vil blive afregnet over [værdipapirhandlerens] egenbeholdning. Uden for Fondsbørsens åbningstid kan udvalgte aktier handles hos [værdipapirhandleren] om aftenen på bankdage mellem kl. 17:00 og 20:00.

Det er Fondsrådets vurdering, at den af [værdipapirhandleren] skitserede handelstype ikke statuerer en strakshandel. Rådet har i den forbindelse lagt vægt på, at afregningskursen ikke er aftalt forud for handelens gennemførelse, men at der alene er aftalt "bedst muligt" med en limitering. Der kan således alt gå fra få timer til flere uger, førend handelen gennemføres.

Det bemærkes, at [værdipapirhandlerens] almindelige forretningsbetingelser i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1, skal indeholde oplysning om, hvilke handelstyper, [værdipapirhandleren] tilbyder, samt en beskrivelse af disses karakteristika. [Værdipapirhandlerens] forretningsbetingelser skal således indeholde en beskrivelse af den skitserede handelstype.

I henhold til § 4, stk. 1, nr. 5, skal det endvidere af forretningsbetingelserne fremgå, hvorvidt værdipapirhandleren kan foretage selvindtræde, hvis der handles i kommission.

I tilfælde af, at handelstypen i de almindelige forretningsbetingelser har en særlig betegnelse, vil det i relation til kravet til afregningsnotaen, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, være tilstrækkeligt at anføre denne betegnelse som handelstype, såfremt der samtidig henvises til de almindelige forretningsbetingelser for nærmere oplysning herom.

Hvis ikke [værdipapirhandleren] anvender en særlig betegnelse i sine almindelige forretningsbetingelser for den skitserede handelstype, vil afregningsnotaen skulle indeholde en beskrivelse af denne, der giver kunden et klart billede af, hvordan handelen er gennemført.

I henhold til § 9, stk. 1, nr. 1, skal det endvidere af afregningsnotaen fremgå, hvorvidt værdipapirhandleren har foretaget selvindtræde.".

Senest opdateret 06-06-2009