Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer - §§ 4, stk. 2, 5, stk. 3, 7, stk. 2, og 9, stk. 1) ID328

24-07-2003

Fondsrådets skrivelse af 13. november 2001.

Sagsfremstilling:


To brancheorganisationer henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Organisationerne stillede en række spørgsmål bl.a. i relation til handelskurs samt angivelse af bedste bud/udbud ved handel uden for et handelssystems åbningstid, handelsform m.v. i tilfælde af en uklar aftale henholdsvis ingen aftale samt bekendtgørelsens anvendelsesområde generelt.

Afgørelse:


På denne baggrund udtalte Fondsrådet:

"[Organisationerne] har den 3. og 15. oktober 2001 rettet henvendelse med en række spørgsmål til fortolkningen af Fondsrådets vejledning nr. 12258 af 17. september 2001 til Rådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet skal i den anledning udtale følgende:

Handel uden for et handelssystems åbningstid
  • Såfremt der på lukketidspunktet eksisterer bud/udbud i handelssystemet, og kunden afregnes til denne kurs, skal der ikke på afregningsnotaen oplyses om bedste bud/udbud på handelstidspunktet i det pågældende handelssystem, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4. Dette skyldes, at systemet er lukket, hvorfor der ikke er bud/udbud at henvise til.
  • Hvis der er tale om, at der på lukketidspunktet ikke eksisterer bud/udbud i handelssystemet, er der ligeledes ikke noget bud/udbud at anføre, jf. § 9, stk. 1, nr. 4.
Handelskursen, jf. § 9, stk. 1, nr. 5, vil i disse tilfælde være den kurs, som værdipapirhandleren har fastsat i henhold til § 6, og principperne for fastsættelsen af denne kurs vil skulle anføres på afregningsnotaen, jf. § 9, stk. 1, nr. 7.

Tilsvarende gælder i tilfælde af, at der på lukketidspunktet er bud/udbud i handelssystemet, men der efterfølgende er sket væsentlige ændringer, der jf. § 7, stk. 2, medfører, at fastsættelsen af kursen skal ske i henhold til § 6.
Uklar aftale ingen aftale
  • Bekendtgørelsen regulerer ikke spørgsmålet om uklare aftaler. Hvis der er tale om bevistvivl i relation til, hvad der er aftalt mellem kunden og værdipapirhandleren, fremgår det af vejledningen til § 4, stk. 2, at disse tilfælde fortsat reguleres efter de almindelige obligationsretlige regler.
Hvis der derimod er tale om, at der ikke er aftalt noget om handelstypen, fremgår det af § 5, stk. 3, at handelen skal gennemføres over et handelssystem, med mindre kunden på dette tidspunkt kan opnå samme mængde værdipapirer til den samme eller en bedre pris på anden vis.Bekendtgørelsens anvendelsesområde Repoforretninger og terminsforretninger er omfattet af bekendtgørelsen. Det er dog en forudsætning, at der er en kunde "i den ene ende", jf. § 1, stk. 1. Handel med udtrukne obligationer er ligeledes omfattet af bekendtgørelsen.".

Senest opdateret 06-06-2009