Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer - § 4, stk. 1, 2. og 3. pkt.) ID315

24-07-2003

Fondsrådets skrivelser af 5. december 2001 og 11. januar 2002.

 
Sagsfremstilling:

En værdipapirhandler henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Værdipapirhandleren forespurgte konkret, hvorvidt en skitseret procedure i relation til udlevering af de almindelige forretningsbetingelser ville være i overensstemmelse med § 4, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Værdipapirhandlerens brancheorganisation rettede efterfølgende henvendelse til Fondsrådet angående det samme spørgsmål.

Afgørelse:

På denne baggrund udtalte Fondsrådet i skrivelsen til værdipapirhandleren:

'[Værdipapirhandleren] har ved brev af 23. november 2001 rettet henvendelse til Fondsrådet i relation til fortolkningen af Rådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet skal i den anledning udtale følgende:

I henhold til § 4, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelsen skal værdipapirhandlerens almindelige forretningsbetingelser udleveres til kunden i forbindelse med etablering af kundeforholdet vedrørende køb/salg af værdipapirer og inden første ordreafgivelse. Hvis der sker ændringer i forretningsbetingelserne, skal kunden have de reviderede betingelser udleveret.

§ 4, stk. 1, 3. pkt., angiver, at tilsvarende gælder i forbindelse med afgivelse af låne- og indfrielsestilbud i forbindelse med realkreditlån, som finder sted efter kundeforholdets etablering.

Værdipapirhandleren] anfører i sit brev, at formuleringen af 3. pkt. vedrørende låne- og indfrielsestilbud i forbindelse med realkreditlån kombineret med vejledningens kommentarer hertil kunne give anledning til tvivl om, hvad der gælder for realkreditinstitutter i forhold til deres kunder, når disse ønsker at omlægge deres lån og i den forbindelse fastfryse kursen på både det gamle og det nye lån.

Det anføres herefter, at det for realkreditinstitutterne ville være ønskeligt, at der var mulighed for at udlevere de almindelige forretningsbetingelser med en beskrivelse af vilkårene for handel med værdipapirer med henblik på, at disse forretningsbetingelser er til rådighed for kunden, når denne på et senere tidspunkt ønsker at disponere hurtigt, f.eks. over telefonen. Dette kunne eventuelt suppleres med fornyet udsendelse efter en periode på f.eks. 3 år.

[Værdipapirhandleren] bemærker afslutningsvist, at såfremt ovenstående ikke er muligt, vil kunden ofte være afskåret fra at disponere hurtigt og rettidigt, idet en fastlåsning af kurserne må afvente, at kunden får udleveret forretningsbetingelserne.

Det er Fondsrådets vurdering, at bekendtgørelsens ordlyd er klar og kræver fremsendelse af de almindelige forretningsbetingelser forud for ethvert låne- og indfrielsestilbud, når det drejer sig om realkreditlån. Det er på denne baggrund Rådets opfattelse, at formuleringen af § 4, stk. 1, 2. og 3. pkt., ikke giver mulighed for en procedure som skitseret af [værdipapirhandleren].'.

Efterfølgende udtalte Fondsrådet følgende i skrivelsen til brancheorganisationen:

'[Brancheorganisationen] har ved brev af 21. december 2001 rettet henvendelse til Fondsrådet i relation til fortolkningen af Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

[Brancheorganisationen] henviser indledningsvist til Fondsrådets korrespondance med [værdipapirhandleren] vedrørende bekendtgørelsens § 4, stk. 1, om udlevering af værdipapirhandlernes almindelige forretningsbetingelser. § 4, stk. 1, 3. pkt., angiver, at forretningsbetingelserne også skal udleveres ved afgivelse af låne- og indfrielsestilbud i forbindelse med realkreditlån, som finder sted efter kundeforholdets etablering.

[Værdipapirhandleren] anførte i skrivelse af 23. november 2001 til Fondsrådet, at formuleringen af bestemmelsen giver anledning til tvivl om, hvad der gælder i forhold til kunderne, når disse ønsker at omlægge deres lån og i den forbindelse fastfryse kursen på både det gamle og det nye lån. Selskabet anførte, at det for realkreditinstitutterne ville være ønskeligt, såfremt der var mulighed for at udlevere de almindelige forretningsbetingelser med en beskrivelse af vilkårene for handel med værdipapirer med henblik på, at disse forretningsbetingelser er til rådighed for kunden, når denne på et senere tidspunkt ønsker at disponere hurtigt, f.eks. over telefonen. Dette kunne eventuelt suppleres med fornyet udsendelse efter en periode på f.eks. 3 år.

Fondsrådet svarede i skrivelse af 5. december 2001 til [værdipapirhandleren], at formuleringen af § 4, stk. 1, 2. og 3. pkt., ikke giver mulighed for en procedure som skitseret af selskabet.

Brancheorganisationen] anfører i skrivelsen af 21. december 2001, at det i flere situationer ikke er hensigtsmæssigt for kundens dispositionsmuligheder, at forretningsbetingelserne i alle tilfælde skal være kunden i hænde, før dispositionen kan foretages. [Brancheorganisationen] anmoder på denne baggrund om, at den af [værdipapirhandleren] rejste problemstilling snarest muligt igen tages op i Fondsrådet med henblik på ændring af bekendtgørelsen.

Fondsrådet skal i den anledning udtale, at man har forståelse for, at fortolkningen af ovennævnte bestemmelse i visse situationer kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for kunderne, men at bekendtgørelsen er meget klar på dette område. En mulig ændring af bekendtgørelsen vil derfor blive taget op til overvejelse i Fondsrådet i forbindelse med en kommende revision af bekendtgørelsen. Der er ikke fastlagt noget tidspunkt herfor.'.

Senest opdateret 06-06-2009