Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer)

24-07-2003

Fondsrådets skrivelse af 13. november 2001.

Sagsfremstilling:


En advokat henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Advokaten ønskede bekræftet, at bekendtgørelsen i relation til udlevering af dokumenter i elektronisk form ikke sondrer mellem, hvilken server kunden har sin indbakke på.

Afgørelse:

På denne baggrund udtalte Fondsrådet:

"[Advokaten] har ved e-mail af 17. oktober 2001 samt brev af 25. oktober 2001 rettet henvendelse i relation til fortolkningen af Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Fondsrådet skal i den anledning udtale følgende:


Udlevering af dokumenter i elektronisk form

I relation til udlevering af dokumenter i elektronisk form anmoder De om Fondsrådets bekræftelse af, at bekendtgørelsen ikke sondrer mellem, hvilken server kunden har sin indbakke på (eksempelvis get2net, Mobilix eller eventuelt kundens bank).

Fondsrådet skal hermed bekræfte, at det afgørende i relation til bekendtgørelsen, således som det også fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, er hvorvidt materialet er "fremsendt elektronisk til kunden" �0;0;13; dvs. f.eks. som en mail til kundens indbakke, uanset hvilken server denne måtte være tilknyttet.".


Senest opdateret 23-01-2007