Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber § 114, stk. 3 samt § 58 (Regnskabsbekendtgørelsen) - vedr. behandling af goodwill.

24-07-2003

Afgørelsesdato: 20. december 2002

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet har modtaget en forespørgsel om den regnskabsmæssige behandling af goodwill i 2002-årsregnskaberne for børsnoterede finansielle virksomheder, idet der en henvist til forskelle i regnskabsregelsættene for de finansielle virksomheder og de danske regnskabsvejledninger.

I henhold til Københavns Fondsbørs oplysningsforpligtelser skal børsnoterede pengeinstitutter m.v. og forsikringsselskaber følge de danske regnskabsvejledninger, i det omfang lov om banker og sparekasser, lov om forsikringsvirksomhed med tilhørende bekendtgørelser eller Finanstilsynet ikke fastlægger en anden praksis.

I henhold til de nugældende regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder kan goodwill enten aktiveres og afskrives eller straksafskrives direkte over egenkapitalen. Bekendtgørelserne for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber indeholder en bestemmelse om, at afskrivningsperioden ved aktivering maksimalt kan udgøre 5 år, mens det af bekendtgørelserne for forsikringsselskaber fremgår, at det ved aktivering er Finanstilsynet, der foreskriver afskrivningsperioden.

I henhold til den nye danske regnskabsvejledning nr. 18 om virksomhedssammenslutninger, der er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2002, skal goodwill opstået ved virksomhedsovertagelser indregnes som et aktiv i balancen og afskrives i resultatopgørelsen over den økonomiske levetid, dog normalt maksimalt 20 år.

Finanstilsynet er på baggrund af ovennævnte, blevet spurgt, om de af Finanstilsynet udstedte regnskabsbekendtgørelser med to muligheder for regnskabsmæssig behandling af goodwill er begrænsende for muligheden for at overholde Fondsbørsens regler, hvorefter goodwill opstået ved virksomhedsovertagelse i 2002 ved erhvervelsen skal indregnes som et aktiv i balancen og således ikke kan straksafskrives over egenkapitalen.

Endvidere er Finanstilsynet blevet spurgt, om tilsynet kan give en generel dispensation af den maksimale afskrivningsperiode for finansielle virksomheder, der som deres regnskabspraksis for 2002 indregner goodwill som et aktiv i balancen, til 20 år, eller om der i hvert enkelt tilfælde, hvor brugstiden vurderes længere end 5 år, skal ske henvendelse til Finanstilsynet med henblik på at modtage en dispensation baseret på en individuel vurdering. I forbindelse hermed er henvist til en af Finanstilsynet tidligere offentliggjort udtalelse, hvorefter der baseret på en konkret henvendelse er givet dispensation til forlængelse af brugstiden, ligesom der er henvist til de foreliggende udkast til nye regnskabsbekendtgørelser gældende for regnskabsåret 2003, hvorefter brugstiden og hermed afskrivningsperioden maksimalt kan udgøre 20 år.

Endelig er Finanstilsynet blevet spurgt, om tilsynet kan give en generel dispensation, således at overgangsbestemmelsen i regnskabsvejledning nr. 18, om at ændring af anvendt regnskabspraksis til indregning af goodwill som et aktiv alene foretages med fremadrettet virkning, det vil sige kun for virksomhedsovertagelser, der finder sted fra 1. januar 2002, kan anvendes. I relation hertil er henvist til, at hovedreglen for ændring af anvendt regnskabspraksis efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelser gældende for 2002 er, at sammenligningstal skal tilpasses den nye anvendte regnskabspraksis.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet finder ikke, at reglerne i tilsynets bekendtgørelser er til hinder for, at børsnoterede selskaber kan indregne og aktivere goodwill opstået ved virksomhedsovertagelser i 2002.

Finanstilsynets regler giver netop mulighed for såvel at aktivere og afskrive goodwill som for at straksafskrive goodwill direkte over egenkapitalen, hvilket indebærer, at tilsynets regler på dette punkt ikke forhindrer, at et selskab følger regnskabsvejledningens krav om indregning af goodwill i balancen.

For så vidt angår spørgsmålet, om Finanstilsynet kan give en generel dispensation af den maksimale afskrivningsperiode, eller om der i hvert enkelt tilfælde, hvor brugstiden vurderes at overstige 5 år, skal rettes særskilt henvendelse til Finanstilsynet, finder Finanstilsynet ikke at kunne give en generel dispensation.

Henset til at Finanstilsynet tidligere i konkrete tilfælde har givet tilladelse til afskrivning over en længere periode end 5 år i de tilfælde, hvor det har været vurderet, at brugstiden var længere, og henset til, at der i de regler Finanstilsynet er ved at udstede til ikrafttræden 1. januar 2003, er fastsat en maksimal afskrivningsperiode på 20 år, vil Finanstilsynet imidlertid være indstillet på at give dispensation fra reglen om afskrivningsperiodens længde efter en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

Hvad angår spørgsmålet, om Finanstilsynet kan give en generel dispensation indebærende at overgangsbestemmelsen i regnskabsvejledning nr. 18 kan anvendes, således at ændring af anvendt regnskabspraksis til indregning af goodwill som et aktiv alene foretages med fremadrettet virkning, det vil sige for virksomhedsovertagelser, der finder sted fra 1. januar 2002, tillader Finanstilsynet hermed, at ændringen alene foretages med fremadrettet virkning med henvisning til, at dette svarer til de regler, der er ved at blive udstedt med virkning fra og med 1. januar 2003.

 

 

Senest opdateret 23-01-2007