Bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 15 – Afslag på VaR-model ved begrænset organisation eller begrænset porteføljesammensætning

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009

 

Afgørelse

Finanstilsynet kan ikke anerkende en VaR-model, hvis det ansøgende institut ikke har
  1. en tilstrækkelig kompleks organisation (dvs. at organisationen er indrettet herpå), eller
  2. en tilstrækkelig diversificeret portefølje, der indgår i instituttets VaR-model, medmindre det kan dokumenteres, at VaR-tallet udtrykker risikoen i den utilstrækkeligt diversificerede portefølje.

 

Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd den 26. februar 2009.

Baggrund

Finanstilsynet har modtaget en ansøgning fra en bank om tilladelse til at anvende interne modeller for markedsrisiko (VaR-modeller). Den ansøgte VaR-model baserer sig udelukkende på valutarisiko i form af et enkelt valutakryds, og banken består af en meget lille organisation.

Organisation
En VaR-model benyttes normalt i store og komplekse institutter, hvor der er mange medarbejdere, der beskæftiger sig med styring og kapitaldækning af markedsrisici ved brug af VaR-modellen.

Der stilles da også en lang række krav til institutter, der ønsker at anvende VaR-modeller til brug for kapitaldækning af markedsrisiko. Der er tale om meget omfattende krav, der stiller store ressourcemæssige krav. Kravene sikrer bl.a. funktionsadskillelse, datakvalitet og validering af VaR-modellen, som er en nødvendig forudsætning for at opnå det lavere solvenskrav, som en VaR-model muliggør.

Kravene er beskrevet i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning. En del af kravene forudsætter indirekte, at der er tale om et institut af en vis størrelse, eksempelvis ved at der kræves en selvstændig og en uafhængig risikokontrolfunktion samt en intern revisions uafhængige gennemgang af VaR-modellen.

Af pkt. 4 i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning fremgår det, at virksomhedens interne modeller kun kan anvendes til beregning af markedsrisici, hvis virksomhedens interne risikostyring og kontroller er fyldestgørende og gennemføres på betryggende vis. Dette indebærer bl.a., at en række kvalitative krav skal være opfyldt.

Det fremgår således af pkt. 4d i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning, at virksomheden skal råde over et tilstrækkelig stort antal kvalificerede medarbejdere i handels-, kontrol- og backofficefunktioner samt i intern revision.

I henhold til pkt. 4b i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning, skal virksomheden have en risikokontrolfunktion, der er uafhængig af handelsfunktioner, og som rapporterer direkte til virksomhedens direktion. Risikokontrolfunktionen skal have til opgave at udforme, opdatere og gennemføre virksomhedens risikostyringssystemer, herunder interne modeller. Funktionen skal dagligt udarbejde og analysere rapportering vedrørende modellernes resultater, herunder udarbejde rapportering vedrørende overholdelse af limits fastsat i instrukser m.v. Risikokontrolfunktionen skal også varetage den indledende og løbende validering af de interne modeller.

Finanstilsynet kan ikke anerkende en VaR-model, hvis det ansøgende instituts organisatoriske sammensætning ikke kan håndtere en VaR-model. Finanstilsynet vurderer, at en meget lille organisation uden kompleksitet ikke kan håndtere en VaR-model.

Hvorvidt et institut ikke har en tilstrækkelig kompleks organisation, vil basere sig på en konkret vurdering.

Finanstilsynet har i den konkrete ansøgning vurderet, at banken ikke har en tilstrækkelig kompleks organisation.

Bankens regnskabs- og risikohåndtering foretages af direktionen og regnskabschefen i forening. Desuden er et konsulentfirma tilknyttet, som står for kvalitetssikring af VaR-modellen.

Uanset at konsulentfirmaet varetager kvalitetssikring af bankens VaR-model, er der kvalitative krav i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning med en relation til bankens organisatoriske forhold, som banken ikke lever op til.

Således er det Finanstilsynets vurdering, at banken ikke råder over et tilstrækkelig stort antal kvalificerede medarbejdere i bankens kontrolfunktion, hvilket understøttes af, at bankens regnskabs- og risikohåndtering foretages af direktionen og regnskabschefen i forening.

Banken har således ikke en selvstændig og uafhængig risikokontrolfunktion, som der er krav om i pkt. 4b i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning.

Banken har desuden ikke en intern revision, som ifølge pkt. 4h i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning, skal foretage uafhængige gennemgange af modellerne, herunder anvendelsen af disse i handels- og kontrolfunktioner.

Porteføljesammensætning
En VaR-model vil oftest indeholde mere end én af risikofaktorerne valutarisici, renterisici, aktiekursrisici og råvarerisici. Via diversifikationseffekten i en portefølje kan der opnås et lavere krav til kapitaldækningen.

Af pkt. 7 i bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning fremgår det, at virksomheden skal kontrollere nøjagtigheden og resultaterne af modellerne ved at gennemføre backtests. Backtests udføres ved, at den daglige potentielle risiko for tab (VaR-tallet), der beregnes ved hjælp af virksomhedens interne modeller for porteføljernes daglige slutpositioner, sammenholdes med den daglige ændring i porteføljeværdien ved slutningen af den efterfølgende hverdag.

Det ses heraf, at VaR netop er et forsøg på at udtrykke den totale risiko i en portefølje med ét tal.

Det er Finanstilsynets vurdering, at VaR-modeller som udgangspunkt ikke er tiltænkt til brug for en meget simpel porteføljesammensætning. I en diversificeret portefølje vil tab og gevinst i et vist omfang udligne hinanden. Hvis porteføljen ikke er diversificeret, skal det derfor dokumenteres, at VaR-tallet udtrykker risikoen i den utilstrækkelig diversificerede portefølje.

Hvorvidt en portefølje ikke er tilstrækkelig diversificeret, vil basere sig på en konkret vurdering.


Stig Nielsen

kontorchef


Mai-Britt Berg Sørensen

fuldmægtig

Senest opdateret 27-02-2009