Påbud om at efterleve reglerne om god skik for forsikringsmæglervirksomheder - Karat Forsikringsmæglere ApS - Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomhed §§ 2 og 6

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 9. februar 2009

Afgørelse Finanstilsynet har erfaret, at Karat Forsikringsmæglere ApS har påbegyndt arbejde på vegne af 28 kunder uden at have indgået en underskrevet samarbejdsaftale med kunderne.

Karat Forsikringsmæglere ApS har heller ikke efter anmodning kunne fremvise dokumentation for i hvilket forsikringsselskab de 28 kunder er forsikrede, herunder hvordan kunderne er forsikret.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at Karat Forsikringsmæglere ApS handler i strid med §§ 2 og 6 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder jf. bekendtgørelse nr. 1253 af 24. oktober 2007.

Finanstilsynet påbyder Karat Forsikringsmæglere ApS straks at bringe forholdene i orden og at dokumentere dette overfor Finanstilsynet.


Baggrund og regelgrundlag

Ifølge lov om forsikringsformidling § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, skal forsikringsmæglervirksomhed drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis. Der er nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder.

Finanstilsynet bliver den 22. januar 2009 informeret om, at Karat Forsikringsmæglere ApS gennem et udenlandsk selskab har tegnet forsikringer hos forsikringsselskab A på vegne af ca. 30 kunder, men at disse forsikringer aldrig er blevet betalt, samt at forsikringerne nu er opsagt.

Ved brev af 26. januar 2009 anmodede Finanstilsynet Karat Forsikringsmæglere ApS om en redegørelse for, hvorledes disse kunder er forsikret, samt i hvilket forsikringsselskab. Finanstilsynet modtager Karat Forsikringsmæglere ApS's redegørelse af 28. januar 2009. Det oplyses i redegørelsen, at præmien for forsikringerne hos forsikringsselskab A ikke er blevet overført fra Karat Forsikrings-mæglere ApS, samt at ikke alle de ca. 30 kunder er blevet informeret om overflytningen til forsikringsselskab X.

Finanstilsynet indkalder herefter Karat Forsikringsmæglere ApS til et møde den 3. februar 2009. Karat Forsikringsmæglere ApS oplyser, at der foreligger samarbejdsaftaler med de 30 kunder. På mødet oplyste Karat Forsikringsmæglere ApS, at de i 2008 har sendt policebegæringer på vegne af de ca. 30 kunder til forsikringsselskab A. Karat Forsikringsmæglere ApS har efterfølgende opsagt forsikringerne hos forsikringsselskab A og kunderne er per 1. december 2008 dækket hos forsikringsselskab X. Karat Forsikringsmæglere ApS kan dog ikke fremvise dokumentation herfor eller dokumentation for, at disse kunder har givet samtykke til opsigelsen.

Karat Forsikringsmæglere ApS anmodes på mødet om at indsende:
  1. Samarbejdsaftalerne med kunderne, samt liste over kunderne.
  2. Korrespondance med det udenlandske selskab samt bekræftelse af dækning i 2008 hos forsikringsselskab A.
  3. Bekræftelse fra forsikringsselskab X om at policer er tegnet og kunderne er dækket pr. 1. december 2008.
Denne dokumentation er ikke modtaget. Vurdering Det er Finanstilsynets vurdering, at Karat Forsikringsmæglere ApS har udøvet forsikringsmæglervirksomhed for 28 kunder uden forinden at have indgået samarbejdsaftaler med kunderne i strid med § 6 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder.

Det er ligeledes Finanstilsynets vurdering, at Karat Forsikringsmæglere ApS handler i strid med de generelle bestemmelser om god skik i § 2 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder ved ikke straks at kunne fremvise dokumentation for i hvilket forsikringsselskab de 28 kunder er forsikrede, herunder hvordan kunderne er forsikret.

Finanstilsynet påbyder Karat Forsikringsmæglere ApS straks at efterleve reglerne om god skik for forsikringsmæglervirksomheder jf. §§ 2 og 6 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder.

Senest opdateret 12-02-2009