Lov om banker og sparekasser m.v. § 21 a, stk. 2 - Om den solvensmæssige behandling som følge af ændret regnskabsmæssig behandling af unoterede aktier

27-01-2003

Finanstilsynets afgørelse af 27. januar 2003.

Sagsfremstilling:

Pr. 1. januar 2003 indførtes nye regler for den regnskabsmæssige behandling af unoterede aktier. I det følgende behandles, hvilken betydning regelændringen har for den solvensmæssige behandling af unoterede aktier i 2003.

Ifølge det hidtidige regelsæt indregnes unoterede aktier, der er finansielle anlægsaktiver, til kostpris med krav om nedskrivning til en lavere værdi og mulighed for opskrivning til højere værdi. Den værdiforøgelse, der er konstateret ved opskrivningen, skal føres direkte på egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser.  

I henhold til det nye regelsæt indregnes værdipapirer på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende reguleres værdipapirerne løbende til dagsværdi, og værdireguleringen føres i resultatopgørelsen.

Værdipapirerne måles således på tidspunktet for første indregning til kostpris både efter hidtidigt og nyt regelsæt. Efter første indregning følger det af det hidtidige regelsæt, at der (fortsat) skal ske indregning til kostpris (som hovedregel), mens det følger af det nye regelsæt, at der skal ske indregning til dagsværdi.

Det følger af almindelige regnskabsprincipper, at en ændring i den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver fra kostpris til dagsværdi skal behandles som en ændring i anvendt regnskabspraksis.

Det følger videre af almindelige regnskabsprincipper, at den akkumulerede virkning af en ændring i anvendt regnskabspraksis ved regnskabsårets begyndelse skal indregnes direkte på egenkapitalen.

For så vidt skatteeffekten af en ændring i anvendt regnskabspraksis, gælder det, at denne måles og behandles i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige anvendte regnskabspraksis for indkomstskatter. Skatteeffekten vedrørende posteringer direkte på egenkapitalen indregnes direkte på egenkapitalen. Et eventuelt skattetilsvar skal derfor være fratrukket primoreguleringen.

Vedrørende primoreguleringen af egenkapitalen føres denne under de frie reserver under egenkapitalposten 'Overført fra tidligere år'.

Afgørelse/begrundelse:

I henhold til bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 2 består kernekapitalen af indbetalt aktie-, garanti- eller andelskapital samt af overkurs ved emission og reserver.

Kernekapitalen svarer til pengeinstituttets regnskabsmæssige egenkapital primo året tillagt indbetalt aktie-, garanti- eller andelskapital i løbet af året fratrukket opskrivningshenlæggelser.

I den regnskabsmæssige behandling sker, som ovenfor nævnt, en primoregulering af den regnskabsmæssige egenkapital. F

Finanstilsynet finder på denne baggrund, at primoreguleringen i kapitaldækningsopgørelsen kan følge den regnskabsmæssige behandling, såfremt pengeinstituttets eksterne revision har godkendt, at værdiansættelsen af primoreguleringen er i overensstemmelse med det nye regelsæt i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende unoterede aktier.

Under de nævnte betingelser kan primoreguleringen pr. 1. januar 2003 medregnes i kernekapitalen.


 

Senest opdateret 27-01-2003