Lov om finansiel virksomhed § 4, stk. 1 (videregivelse af oplysninger)

20-01-2003

Finanstilsynets afgørelse af den 20. januar 2003 vedr. videregivelse af oplysninger.

Sagsfremstilling:

En bank forespurgte, hvorvidt banken berettiget kunne videregive oplysninger om bankens fordringer på kunderne til folkeregistrene for at få oplyst adressen på kunder med adressebeskyttelse.

Afgørelse/begrundelse:

Ifølge § 4, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed § må ansatte i en finansiel virksomhed ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. For at afgøre, om en videregivelse er berettiget, skal der foretages en konkret rimelighedsvurdering. Der skal i den forbindelse foretages en afvejning af kundens interesse i, at oplysningen hemmeligholdes, og den finansielle virksomheds interesse i at videregive oplysningen.

Finanstilsynet vurderede i den konkrete sag, at kundens interesse i at hemmeligholde sin adresse skulle vige for bankens interesse i at videregive oplysninger om sin fordring til folkeregisteret i forsøg på at inddrive sin fordring. Bankens videregivelse af oplysninger til folkeregisteret ville i disse tilfælde være berettiget jf. § 4 i lov om finansiel virksomhed. Oplysningerne kunne videregives i form af et gældsbrev eller forlig underskrevet af debitor men også i form af kontoudtog eller lignende.

Senest opdateret 20-01-2003