Lov om banker og sparekasser § 28 (opgørelse af likviditetsberedskabet) - Vedrørende opgørelse af likviditetsberedskabet

07-02-2003

Finanstilsynets afgørelse af 7. februar 2003.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har stillet en række spørgsmål i relation til opgørelsen af likviditetsberedskabet i relation til bank- og sparekasselovens § 28.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte pengeinstituttet svar på de stillede spørgsmål som følger:

Spørgsmål 1:

Kan de børsnoterede værdipapirer, der i dag medtages i pengeinstituttets § 28-opgørelse til kursværdien, i stedet medtages til markedsværdi (dvs. børskurs-værdi + vedhængende rente), jf. at det er markedsværdien som kan realiseres ?

I henhold til bank- og sparekasselovens § 28 kan sikre letsælgelige ubelånte værdipapirer medregnes ved opgørelsen af likviditeten. Vedhængende renter er ikke en del af børskursværdien, men køber betaler til sælger den vedhængende rente frem til terminsdagen.

Det følger af regnskabsbekendtgørelsens § 25, stk. 3, at andre aktiver består indtægter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, herunder tilgodehavende renter. Vedhængende renter må derfor anses for at være et rentetilgodehavende, som forfalder efter datoen for regnskabs- og likviditetsopgørelsen.

Da vedhængende renter ikke er en del af aktivposten i regnskabsmæssig forstand, er det derfor Finanstilsynets opfattelse, at de vedhængende renter ikke kan medregnes ved opgørelse af likviditeten i henhold til bank- og sparekasselovens § 28.

Spørgsmål 2:

Skal skyldige renter med forfald/bogføring mindre end 1 måned fra opgørelsesdagen medregnes som en gældsforpligtelse omfattet af 15 %’s grænsen i § 28 ?

Det følger af bank- og sparekasselovens § 28, at likviditeten skal udgøre mindst 15 pct. af de gældsforpligtelser, som det uanset mulige udbetalingsforhold påhviler pengeinstituttet at betale på anfordring eller med kortere varsel end en måned.

Skyldige renter med forfald/bogføring er et udbetalingsforhold, som det påhviler pengeinstituttet at betale, og da disse har forfald indenfor 1 måned, er det Finanstilsynets opfattelse, at skyldige renter med forfald mindre end 1 måned fra opgørelsesdagen, skal medregnes under gældsforpligtelser i forbindelse med 15 %’s grænsen.

Spørgsmål 3:

Kan lån for hvilke der er stillet fuld sikkerhed i form af værdipapirer udgå af 15 %’s kravet i § 28, jf. at værdipapirerne ikke skal medtages i opgørelsen af pengeinstituttets likviditet ?

Finanstilsynet opfatter det stillede spørgsmål således, at pengeinstituttet har optaget et lån (f.eks. i et andet pengeinstitut), og til sikkerhed herfor har stillet værdipapirer.

Der er ikke i henhold til bank- og sparekasselovens § 28 mulighed for at undtage sådanne lån fra gældsforpligtelserne. Som det fremgår af bank- og sparekasselovens § 28, omfatter 15 %’s kravet gældsforpligtelser, uanset det mulige udbetalingsforhold.

Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at lån for hvilke der er stillet sikkerhed for i form af værdipapirer skal medregnes ved opgørelsen af gældsforpligtelserne i henhold til 15 %’s kravet.

Spørgsmål 4:

Kan unoterede investeringsforeningsbeviser medtages i opgørelsen af pengeinstituttets likviditet i medfør af § 28, da investeringsforeningerne lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbagekøbe deres beviser ?

I henhold til bank- og sparekasselovens § 28 kan sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer medregnes ved opgørelsen af likviditeten.

Det følger af § 31, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, at en forening eller afdeling på et medlems forlangende skal indløse andele. Dette er dog kun gældende for investeringsforeninger, der ikke er specialforeninger.

Til trods for, at investeringsforeningsbeviserne kan kræves indløst, er det ikke i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens § 28, idet letsælgelige fortolkes således, at værdipapiret skal være børsnoteret.

Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at unoterede investeringsforeningsbeviser ikke kan medregnes ved opgørelse af pengeinstituttets likviditet.

Senest opdateret 07-02-2003