Lov om finansiel virksomhed § 43 vedr. pengeinstitut nægter at oprette en almindelig indlånskonto

30-12-2003

Finanstilsynets afgørelse af 30. december 2003.

Afgørelse


Finanstilsynet har på baggrund af en klage vurderet, at det er i strid med reglerne om god skik, når et pengeinstitut afviser at oprette en almindelig indlånskonto alene med den begrundelse, at vedkommende er registreret i RKI.
 

Begrundelse


Finanstilsynet har tidligere i skrivelse af 4. juli 1993 tilkendegivet, at til-synet er enigt med Finansrådet i, at pengeinstitutter har en samfundsmæssig forpligtelse til at sikre mulighed for, at borgere kan få oprettet indlånskonti, medmindre der foreligger en saglig begrundelse for at afvise kundeforholdet. Som eksempel på en berettiget afvisning kan nævnes den situation, hvor en kunde opfører sig anstødeligt og er til gene for såvel pengeinstituttets personale som for de øvrige kunder.
 
Med skrivelsen slog Finanstilsynet fast, at registrering i RKI ikke er en saglig begrundelse. Et pengeinstitut kan derfor ikke nægte at oprette en almindelig indlånskonto uden kort eller checkhæfte, blot fordi en person er registreret i RKI.
 
Det fremgår nu af § 12 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto.
 
Finanstilsynet vurderer derfor, at det er i strid med § 43, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis, hvis en kunde nægtes oprettelse af en almindelig indlånskonto uden kort eller checkhæfte, alene fordi vedkommende er registreret i RKI.

Senest opdateret 30-12-2003