Lov om banker og sparekasser m.v. § 27 - Kræves der en § 27 tilladelse ifm. at der kan stilles en garanti til rådighed for en fond, som ejer 34 % af aktierne i pengeinstituttet

23-04-2003

Finanstilsynets afgørelse af 23. april 2003.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut ansøgte under henvisning til bank- og sparekasseloven § 27 om tilladelse til at indgå engagement med en fond. Fonden ejede 34 % af aktierne i pengeinstituttet. Fonden ville belåne en ejendomsportefølje med realkreditlån optaget i DLR Kredit. På denne baggrund ville pengeinstituttet stille en garantiramme til rådighed for fonden på op til 20 mio. kr. på almindelige kundemæssige vilkår.

Tilsynet skulle vurdere, om der skulle gives tilladelse efter § 27.  

Afgørelse/begrundelse: 

I henhold til bank- og sparekasseloven § 27, stk. 1, må et pengeinstitut ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet indgå engagement med virksomheder eller personer, som gennem aktiebesiddelse eller på anden måde direkte eller indirekte har en afgørende indflydelse på pengeinstituttets dispositioner, eller som er domineret af virksomheder eller personer med en sådan indflydelse. 

Tilsynet konkluderede, at der eksisterede en tæt tilknytning mellem fonden og pengeinstituttet, da flertallet af fondens bestyrelse blev udpeget af pengeinstituttet i overensstemmelse med bank- og sparekasseloven § 52 e, stk. 2. Der var 9 medlemmer i bestyrelsen, hvoraf de 5 var fra pengeinstituttets bestyrelse. De resterende 4 medlemmer valgtes hvert år blandt formændene i de 21 lokale aktionærkredse, der havde tilknytning til pengeinstituttet.

Der eksisterede ikke nogen stemmerets- og ejerretsbegrænsninger, hvilket medførte, at fonden kunne stemme med 34 % på generalforsamlingen.

I henhold til aktieselskabsloven § 78 er beslutning om vedtægtsændring kun gyldig, såfremt det tiltrædes af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Da fonden ejede 34 % af aktierne i pengeinstituttet, medførte det, at den kunne udøve dominerende indflydelse ved at blokere for vedtægtsændringer på generalforsamling.

På baggrund af dette, vurderede tilsynet, at der skulle gives tilladelse efter § 27.

Senest opdateret 23-04-2003