Lov om forsikringsvirksomhed § 122 a (ændring af værdiansættelsesmetoder)

13-05-2002

Finanstilsynets afgørelse af 13. maj og 3. juli 2002 samt Erhvervsankenævnets kendelse af 11. marts 2003 vedr. engangskorrektion af bonusudjævningshensættelser/egenkapital.

Sagsfremstilling:

Et livsforsikringsselskab, der indgik i en forsikringskoncern, agtede at foretage en engangskorrektion af bonusudjævningshensættelserne i henhold til Finanstilsynets breve af henholdsvis 26. oktober 2001 og 6. februar 2002 til samtlige livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Moderselskabet til livsforsikringsselskabet tilkendegav, at det agtede at betragte engangskorrektionen som en regnskabsmæssig indtægt, der ville blive indregnet i resultatopgørelsen i 2002, hvor engangskorrektionen blev foretaget.

Til støtte for sin opfattelse af sagen gjorde selskabet gældende, at engangskorrektionen var udtryk for et ændret regnskabsmæssigt skøn, og selskabet gjorde i øvrigt gældende, at det - uanset om Finanstilsynet forlangte engangskorrektionen posteret uden om resultatopgørelsen og direkte på balancen - mente sig berettiget til at behandle en sådan afgørelse, som om den alene havde virkning for livsforsikringsselskabet, mens moderselskabet kunne indregne engangskorrektionen i koncernregnskabets resultatopgørelse.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte selskabet, at engangskorrektion var at betragte som en effekt af en ændret værdiansættelsesmetode, og at engangskorrektionen følgelig ikke kunne behandles som en regnskabsmæssig indtægt, der kunne indregnes i resultatopgørelsen. Engangskorrektionen skulle derimod indregnes direkte i åbningsbalancen i overensstemmelse med reglerne i § 122 a i lov om forsikringsvirksomhed.

Finanstilsynet meddelte endvidere, at afgørelsen havde virkning for såvel det pågældende livsforsikringsselskab som for koncernregnskabet, der omfattedes af reglerne i bekendtgørelse nr. 10041 af 16. december 1994 om forsikringsselskabers og pensionskassers koncernregnskaber, jf. denne bekendtgørelses § 17, stk. 1.

Afgørelsen blev anket til Erhvervsankenævnet, som ved kendelse af 11. marts 2003 har givet Finanstilsynet medhold i sagen.

Senest opdateret 13-05-2002