Bekendtgørelse nr. 59 af 29. januar 2001 (kontributionsprincippet) vedr. fordeling af realiseret resultat mellem forsikringstagere og egenkapital

14-05-2002

Finanstilsynets afgørelse af 14. maj 2002

Sagsfremstilling

I forbindelse med et selskabs indberetning af kapitalforhold (rødt og gult lys) konstaterede Finanstilsynet, at selskabet lagde til grund, at alle tab skulle bæres af bonusudjævningshensættelser og først derefter af egenkapitalen. Det fremgik videre, at selskabet lagde til grund, at egenkapitalen kunne forøges, selv om det realiserede resultat var negativt.

Afgørelse/Begrundelse

Det følger af kontributionsbekendtgørelsen samt tilsynets præcisering heraf i brev af 26. oktober 2001, at kontributionsprincippet skal være opfyldt over en årrække, men at egenkapitalen kun kan forrentes positivt i år, hvor det realiserede resultat er positivt. Der kan således være år, hvor egenkapitalen får en mindre andel af det realiserede resultat, end hvad der rimeligvis kan tilkomme den. Der kan kompenseres for dette ved, at egenkapitalen i et senere år får en højere andel af det realiserede resultat.

På denne baggrund traf Finanstilsynet afgørelse om, at selskabets praksis for fordeling af det realiserede resultat ikke er i overensstemmelse med kontributionsprincippet.

Selskabet har anket Finanstilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet.
Erhvervsankenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling i tilsynet.

 

 

Senest opdateret 14-05-2002